Language of document :

Žaloba podaná 7. júna 2012 – ZZ/Dvor audítorov

(vec F-59/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste ECA/2011/67 na miesto riaditeľa oddelenia ľudských zdrojov

Návrhy žalobkyne

zrušiť oznámenie o voľnom pracovnom mieste ECA/2011/67,

zrušiť všetky rozhodnutia prijaté v rámci otvoreného výberového konania na základe oznámenia o voľnom pracovnom mieste ECA/2011/67,

nahradiť vzniknutú majetkovú ujmu pozostávajúcu zo straty finančných práv spojených s menovaním (vrátane tých, ktoré sa týkajú služobného postupu a práv na dôchodok), a teda s vyplácaním týchto práv od 1. januára 2011,

vzhľadom na kontext, v ktorom boli tieto rozhodnutia prijaté, zaplatiť sumu vo výške 15 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu všetkých trov konania.