Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 października 2013 r. – BF przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu Unii Europejskiej

(Sprawa F-59/12)1

(Służba publiczna – Powołanie – Obsadzenie stanowiska dyrektora – Ogłoszenie o naborze – Akt niekorzystny – Brak – Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BF (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy i J. Vermer, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata D. Waelbroecka)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sporządzonego przez Trybunał Obrachunkowy ogłoszenia o naborze ECA/2011/67 na stanowisko dyrektora dyrekcji zasobów ludzkich.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

BF pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 227 z 28.7.2012, s. 38.