Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

7 päivänä marraskuuta 2013

Asia F‑60/12

CA

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Selostus perusteista, joihin kanteessa vedotaan – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa CA vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan häntä koskevat vuoden 2010 arviointikertomukset sekä Euroopan komission päätöksen, jolla hänelle myönnettiin kaksi ylennyspistettä tuolta ajalta, tutkimaan uudelleen hänen arviointinsa ja myöntämään hänelle tarvittavan määrän pisteitä, jotta hänet voidaan ylentää taannehtivasti 1.1.2011 alkaen, ja velvoittamaan komission maksamaan hänelle 20 000 euroa.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. CA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Selkeä ja täsmällinen selostus perusteista, joihin kanteessa vedotaan

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäinen kohta ja liitteessä I olevan 7 artiklan 3 kohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta)

Kannekirjelmässä on virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti mainittava kanteen oikeudelliset perusteet sekä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut. Nämä perusteet ja perustelut on esitettävä riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta virkamiestuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen ilman muita tietoja. Oikeusvarmuuden ja hyvän lainkäytön takaamiseksi kanteen tutkittavaksi ottaminen edellyttää, että ne olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin kanne perustuu, käyvät ilmi johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi itse kannekirjelmästä. Näin on sitä suuremmalla syyllä siksi, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön liitteessä I olevan 7 artiklan 3 kohdan mukaan virkamiestuomioistuimen menettelyn kirjallinen vaihe muodostuu lähtökohtaisesti vain yhdestä kirjelmien vaihdosta, paitsi jos virkamiestuomioistuin päättää toisin. Tämä jälkimmäinen virkamiestuomioistuimen menettelyn erityispiirre selittää sen, että toisin kuin Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen osalta, perusteita ja perusteluja ei saa esittää yhteenvedon muodossa.

(ks. 11 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑85/92, De Hoe v. komissio, 28.4.1993, 20 kohta

Virkamiestuomioistuin: yhdistetyt asiat F‑134/07 ja F‑8/08, Adjemian ym. v. komissio, 4.6.2009, 76 kohta; asia F‑102/09, Bennett ym. v. SMHV, 15.9.2011, 115 kohta; asia F‑123/10, Bancale ja Buccheri v. komissio, 1.2.2012, 38 kohta; asia F‑12/10, Kerstens v. komissio, 8.3.2012, 68 kohta