Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

2 päivänä heinäkuuta 2014

Asia F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

vastaan

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Henkilöstö – Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat – Oikeudenkäyntiväite – Työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle myönnetyn toimivallan delegointi – Delegoivaa viranomaista vastaan nostettu kanne – Vastaajan ei voida katsoa olevan vastuussa riidanalaisesta toimesta – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jossa Gian Andrea Bandieri vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan 14.11.2011 päivätyn ehdotuksen, jossa komissio vahvisti, hänen pyynnöstään, unionin eläkejärjestelmässä hyvitettävien palvelusvuosien määrän, joka on seurausta siitä, kun hän siirsi italialaisessa eläkejärjestelmässä saavuttamansa eläkeoikeudet.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Gian Andrea Bandieri vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan lentoturvallisuusviraston oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Vastaajan asema – Euroopan lentoturvallisuusvirasto – Työsopimusten tekemiseen toimivaltaiselle viranomaiselle myönnetyn toimivallan delegointi – Delegoivaa viranomaista vastaan nostettu kanne – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 91 a artikla)

Kanteet aloilla, joihin on sovellettu henkilöstösääntöjen 2 artiklan 2 kohdan säännöksiä, nostetaan sitä toimielintä vastaan, jonka alaisuuteen delegoiva nimittävä viranomainen kuuluu.

Koska Euroopan lentoturvallisusvirasto (EASA) on delegoinut henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimistolle (PMO) nimittävän viranomaisen tai työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen toimivallan viraston työntekijöiden eläkeoikeuksien siirtämistä koskevissa asioissa, EASA:a vastaan nostetun kanteen, joka koskee PMO:n tällaisessa asiassa tekemää päätöstä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

(ks. 19–21 ja 25 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: tuomio Hall v. komissio ja CEPOL (F‑22/12, EU:F:2013:202, 25 kohta)