Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 7. detsembril 2020 – X versus Openbaar Ministerie

(kohtuasi C-665/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Euroopa vahistamismäärus järgmise isiku suhtes: X

Teine menetluspool: Openbaar Ministerie

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsuse 2002/584/JSK1 artikli 4 punkti 5 tuleb tõlgendada nii, et kui liikmesriik on otsustanud viidatud sätte oma õigusesse üle võtta, siis peab vahistamismäärust täitval õigusasutusel olema teatav kaalutlusõigus küsimuses, kas Euroopa vahistamismääruse täitmisest tuleb keelduda?

2.    Kas raamotsuse 2002/584/JSK artikli 4 punktis 5 sisalduvat mõistet „sama tegu“ tuleb tõlgendada samamoodi nagu sama mõistet raamotsuse artikli 3 punktis 2, ja kui vastus on eitav, siis milline tõlgendus tuleb anda esimesena nimetatud sättes sisalduvale mõistele?

3.    Kas raamotsuse 2002/584/JSK artikli 4 punktis 5 sätestatud tingimust, et „karistus […] on kantud […] või ei saa seda enam karistuse määranud riigi õiguse alusel täita“, tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab olukorda, kus tagaotsitavale on sama teo eest lõpliku kohtuotsusega mõistetud vabadusekaotuslik karistus, mille ta on kohtuotsuse teinud riigis osaliselt ära kandnud ja mille ülejäänud osa kandmisest on selle riigi asutus, mis ei ole õigusasutus, ta vabastanud üldise armuandmisega, mis laieneb ka raskeid kuritegusid toime pannud süüdimõistetutele nagu tagaotsitav ja ei põhine karistusõiguspoliitilist laadi ratsionaalsetel kaalutlustel?

____________

1     Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).