Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag (kansliort Amsterdam) den 4 mars 2020 – VG mot Minister van Buitenlandse Zaken

(Mål C-121/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Den Haag (kansliort Amsterdam)

Parter i det nationella målet

Sökande: VG

Motpart: Minister van Buitenlandse Zaken (utrikesministern)

Tolkningsfråga

Blir svaret på tolkningsfrågorna i målen C-225/19 och C-226/19 vid EU-domstolen annorlunda om det inte klargörs huruvida det är känt vilket land som har invänt mot beviljande av visum till sökanden vid ett föregående samråd enligt artikel 22 i viseringskodexen?1

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 2009, s. 1).