Language of document :

Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 9 юли 2019 г. — Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

(Дело C-526/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Entoma SAS

Ответници: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 1, параграф 2, буква д) от Регламент [(ЕО) № 258/97]1 от 27 януари 1997 г. да се тълкува в смисъл, че в приложното му поле се включват храни, съставени от цели животни, предназначени за консумация като такива, или тази разпоредба се прилага само към хранителни съставки, изолирани от насекоми?

____________

1     Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 година относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 1997 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 20, стр. 245).