Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.10.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Entoma SAS v. Ministre de l’Économie et des Finances ja Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

(asia C-526/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Elintarvikkeiden turvallisuus – Uuselintarvikkeet ja elintarvikkeiden uudet ainesosat – Asetus (EY) N:o 258/97 – 1 artiklan 2 kohdan e alakohta – Käsite ”elintarvikkeiden ainesosat, jotka ovat peräisin eläimistä” – Markkinoille saattaminen – Ihmisravinnoksi tarkoitetut kokonaiset hyönteiset)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Entoma SAS

Vastapuolet: Ministre de l’Économie et des Finances ja Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Tuomiolauselma

Uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27.1.1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97, sellaisena kuin se on muutettuna 18.6.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 596/2009, 1 artiklan 2 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisinaan syötäviksi tarkoitetuista kokonaisista eläimistä, kokonaiset hyönteiset mukaan lukien, koostuvat elintarvikkeet eivät kuulu kyseisen asetuksen soveltamisalaan.

____________

1 EUVL C 328, 30.9.2019.