Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. októbra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil dʼÉtat – Francúzsko) – Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation

(vec C-526/19)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Bezpečnosť potravín – Nové potraviny a nové prídavné látky – Nariadenie (ES) č. 258/97 – Článok 1 ods. 2 písm. e) – Pojem „prídavné látky izolované zo zvierat“ – Uvedenie na trh – Celý hmyz určený na ľudskú spotrebu)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil dʼÉtat

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Entoma SAS

Odporcovia: Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de lʼAgriculture et de lʼAlimentation

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 258/97 Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že potraviny zložené z celých zvierat, ktoré sú určené na konzumáciu ako také, vrátane celého hmyzu nepatria do pôsobnosti tohto nariadenia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 328, 30.9.2019.