Language of document :

Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 21 ноември 2018 г. — Cali Apartments SCI/Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Дело C-724/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Cali Apartments SCI

Ответници: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Преюдициални въпроси

Като се имат предвид определенията в членове 1 и 2 от Директива 2006/123/ЕО от 12 декември 2006 година1 на нейния предмет и обхват, прилага ли се тя по отношение на възмездното многократно и краткосрочно отдаване под наем — дори когато не се осъществява по занятие — на обзаведено жилищно помещение, което не е основното жилище на наемодателя, на непостоянна клиентела без установен постоянен адрес там, по-специално с оглед на понятията за доставчици и за услуги?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, съставлява ли национална правна уредба като предвидената в член L. 631-7 от Code de la construction et de l’habitation разрешителен режим за горепосочената дейност по смисъла на членове 9—13 от Директива 2006/123 от 12 декември 2006 г. или е само изискване, което трябва да съответства на разпоредбите на членове 14 и 15?

В случай, че са приложими членове 9—13 от Директива 2006/123/    ЕО от 12 декември 2006 г.:

Член 9, буква б) от тази директива трябва ли да се тълкува в смисъл, че целта за справяне с недостига на жилища за отдаване под наем е наложителна причина, свързана с обществения интерес, която може да обоснове национална мярка, съгласно която в определени географски райони за многократното и краткосрочно отдаване под наем на обзаведено жилищно помещение на непостоянна клиентела без установен постоянен адрес там се изисква разрешение?

При утвърдителен отговор, пропорционална ли е такава мярка на преследваната цел?

Допуска ли член 10, параграф 2, букви г) и д) от Директивата национална мярка, съгласно която за „многократното“ и „краткосрочно“ отдаване под наем на обзаведено жилищно помещение на „непостоянна клиентела без установен постоянен адрес там“ се изисква разрешение?

Допуска ли член 10, параграф 2, букви г)—ж) от Директивата разрешителен режим, съгласно който условията за издаване на разрешение се определят с решение на общинския съвет, предвид целта за смесване на различни социални групи, по-специално в зависимост от характеристиките на пазарите на жилищни помещения и от необходимостта да не се увеличава недостигът на жилища?

____________

1     Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 2006 г., стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50)