Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 22. septembra 2020 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Cour de cassation – Francúzsko) – Cali Apartments SCI (C-724/18), HX (C-727/18)/Procureur général près la cour dʼappel de Paris, Ville de Paris

(spojené veci C-724/18 a C-727/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2006/123/ES – Pôsobnosť – Opakovaný prenájom zariadených priestorov na krátke časové obdobia príležitostným zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený pobyt – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca pre určité vymedzené obce systém predchádzajúceho povolenia a oprávňujúca tieto obce vymedziť podmienky udeľovania povolení stanovených týmto systémom – Článok 4 ods. 6 – Pojem „systém udeľovania povolení“ – Článok 9 – Odôvodnenie – Nedostatočná ponuka cenovo dostupných nehnuteľností na bývanie určených na dlhodobý prenájom – Proporcionalita – Článok 10 – Požiadavky vzťahujúce sa na podmienky udeľovania povolení)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Cali Apartments SCI (C-724/18), HX (C-727/18)

Žalovaní: Procureur général près la cour dʼappel de Paris, Ville de Paris

Výrok rozsudku

Články 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu sa majú vykladať v tom zmysle, že táto smernica sa uplatňuje na právnu úpravu členského štátu týkajúcu sa činností odplatného prenájmu zariadených priestorov určených na bývanie príležitostným zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený pobyt, a to opakovane a na krátke časové obdobia, tak v rámci podnikateľskej činnosti, ako aj nepodnikateľsky.

Článok 4 smernice 2006/123 sa má vykladať tom zmysle, že vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje výkon určitých činností prenájmu priestorov určených na bývanie predchádzajúcim povolením, spadá pod pojem „systém udeľovania povolení“ v zmysle bodu 6 tohto článku.

Článok 9 ods. 1 písm. b) a c) smernice 2006/123 sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátna právna úprava, ktorá z dôvodov týkajúcich sa zabezpečenia dostatočnej ponuky cenovo dostupných nehnuteľností na bývanie určených na dlhodobý prenájom podmieňuje určité činnosti odplatného prenájmu zariadených priestorov určených na bývanie príležitostným zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený pobyt, a to opakovane a na krátke časové obdobia, systémom predchádzajúceho povolenia uplatniteľným v určitých obciach, kde je osobitne vystupňovaný tlak na výšku nájomného, je odôvodnená naliehavým dôvodom všeobecného záujmu týkajúcim sa boja proti nedostatku nehnuteľností na bývanie určených na prenájom a primeraná sledovanému cieľu, keďže tento cieľ nemožno dosiahnuť pomocou menej reštriktívneho opatrenia, najmä v dôsledku skutočnosti, že následná inšpekcia by bola vykonaná príliš neskoro, aby bola skutočne účinná.

Článok 10 ods. 2 smernice 2006/123 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza systém podmieňujúci výkon určitých činností odplatného prenájmu zariadených priestorov určených na bývanie predchádzajúcim povolením, vychádzajúci z kritérií týkajúcich sa toho, že predmetný priestor je prenajímaný „opakovane a na krátke časové obdobia, a to príležitostným zákazníkom, ktorí tam nemajú nahlásený pobyt“, a ktorý zveruje miestnym úradom právomoc spresniť v rámcovom ohraničení vymedzenom touto právnou úpravou podmienky udeľovania povolení stanovených týmto systémom vzhľadom na ciele sociálnej rozmanitosti a v závislosti od charakteristík trhu s obytnými priestormi a od potreby nezhoršiť nedostatok nehnuteľností určených na bývanie, ktoré budú v prípade potreby spojené s povinnosťou kompenzácie vo forme akcesorickej a súbežnej premeny priestorov určených na iné účely na priestory určené na bývanie, pokiaľ sú tieto podmienky udeľovania povolení v súlade s požiadavkami stanovenými týmto ustanovením a pokiaľ je možné túto povinnosť splniť za transparentných a dostupných podmienok.

____________

1 Ú. v. EÚ C 35, 28.1.2019.