Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 september 2020 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation - Frankrike) – Cali Apartments SCI (C‑724/18), HX (C‑727/18) mot Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Förenade målen C-724/18 och C-727/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2006/123/EG – Tillämpningsområde – Uthyrning av möblerade lägenheter, vid upprepade tillfällen och för kortare perioder, till tillfälliga kunder som inte bosätter sig där – Nationell lagstiftning enligt vilken det i vissa bestämda kommuner krävs förhandstillstånd och genom vilken dessa kommuner åläggs att fastställa villkoren för att beviljas tillstånd enligt denna lagstiftning – Artikel 4.6 – Begreppet ’tillståndsförfarande’ – Artikel 9 – Motivering – Otillräckligt utbud av boende som är avsett för långvarig uthyrning till överkomliga priser – Proportionalitet – Artikel 10 – Krav avseende villkoren för beviljande av tillstånd)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Cali Apartments SCI (C‑724/18), HX (C‑727/18)

Motparter: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Domslut

Artiklarna 1 och 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden ska tolkas så, att detta direktiv är tillämpligt på en medlemsstats lagstiftning om uthyrning mot ersättning av möblerade lägenheter avsedda för bostadsändamål, vid upprepade tillfällen och för kortare perioder, till tillfälliga kunder som inte bosätter sig där, oavsett om detta sker yrkesmässigt eller privat.

Artikel 4 i direktiv 2006/123 ska tolkas så, att en nationell lagstiftning, enligt vilken det krävs förhandstillstånd för att få bedriva viss verksamhet avseende uthyrning av lägenheter avsedda för bostadsändamål, omfattas av begreppet ”tillståndsförfarande” i den mening som avses i artikel 4 led 6.

Artikel 9.1 b och 9.1 c i direktiv 2006/123 ska tolkas så, att en nationell lagstiftning som, i syfte att säkerställa ett tillräckligt utbud av bostäder avsedda för långvarig uthyrning till överkomliga priser, föreskriver att det för vissa typer av uthyrning mot ersättning av möblerade lägenheter avsedda för bostadsändamål, vid upprepade tillfällen och för kortare perioder, till tillfälliga kunder som inte bosätter sig där, krävs förhandstillstånd i vissa kommuner där hyrestrycket är särskilt högt, är motiverad av en tvingande hänsyn till allmänintresset att avhjälpa bristen på hyresbostäder och proportionell i förhållande till det eftersträvade målet, eftersom detta mål inte kan uppnås genom en mindre inskränkande åtgärd, bland annat på grund av att en kontroll i efterhand skulle ske för sent för att ha någon reell verkan.

Artikel 10.2 i direktiv 2006/123 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som inför en ordning enligt vilken det krävs förhandstillstånd för viss uthyrning mot ersättning av möblerade lägenheter avsedda för bostadsändamål, som grundar sig på kriterier som avser att den berörda lägenheten hyrs ut ”vid upprepade tillfällen och för kortare perioder till tillfälliga kunder som inte bosätter sig där” och som, inom den ram som fastställs i denna lagstiftning och med beaktande av målen om social mångfald, med hänsyn till de lokala bostadsmarknadernas särdrag och behovet av att inte förvärra bostadsbristen, ger de lokala myndigheterna befogenhet att precisera vilka villkor som ska vara uppfyllda för att de tillstånd som föreskrivs genom denna ordning ska beviljas och att, vid behov, villkora dem av en kompensationsskyldighet som innebär att en lägenhet som har en annan användning än för bostadsändamål samtidigt ska omvandlas till bostad, under förutsättning att dessa villkor för tillståndsgivning är förenliga med de krav som anges i denna bestämmelse och att denna skyldighet kan uppfyllas på öppna och tillgängliga villkor.

____________

(1 ) EUT C 35, 28.1.2019.