Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 12 декември 2012 г. - Ghigna/Комисия

(Дело F-27/12)1

Език на производството: италиански

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 184, 23.6.2012 г., стр. 22.