Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 3. maj 2016 – Noël mod Kommissionen

(Sag F-31/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder erhvervet inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – ansættelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som blev accepteret af den pågældende – tilbagetrækning af dette forslag – nyt forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Marc Noël (Bergen, Nederlandene) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelserne om overførsel af de pensionsrettigheder, der var erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Kommissionen, på grundlag af det omberegnede forslag fra Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO).

Konklusion

Sagen afvises.

Marc Noël bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 133 af 5.5.2012, s. 31.