Language of document :

Решение на Съда на публичната служба ( втори състав) от 13 март 2013 г. — Mendes/Комисия

(Дело F-125/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Недопускане до изпитите — Задължение на администрацията да тълкува административните жалби в дух на откритост — Изменение на обявлението за свободна длъжност след провеждане на тестовете за достъп— Принцип на оправданите правни очаквания — Правна сигурност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Isabel Mendes (Брюксел, Белгия) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. A. Blot)

Ответник: Европейска комисия (представител: J. Currall)

Предмет

Искане за отмяна на решението да не се допусне жалбоподателката до изпитите в рамките на конкурс EPSO/AST/111/10

Диспозитив

Отменя решението от 7 април 2011 г. на изпитната комисия на конкурс на общо основание EPSO/AST/111/10 да не се допусне жалбоподателката до изпитите.Осъжда Европейската комисия да заплати на жалбоподателката сумата от 2 000 EUR.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.