Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (едноличен състав) от 4 юни 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-119/11)1

(Публична служба — Член 34, параграф 1 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване и подписана посредством печат или друго средство за възпроизвеждане на подписа на адвоката — Просрочване на жалбата)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-жа C. Berardis-Kayser и г-н J. Baquero Cruz, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на мълчаливия отказ на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя с предмет, от една страна, обезщетение за вредите, които се твърди, че са претърпени поради факта, че на 14, 16 и 19 март 2002 г. служители на Комисията са проникнали в служебното му жилище в Луанда и от друга страна — предаване на копията от направените по този повод снимки и унищожаването на всички документи, свързани с това събитие

Диспозитив

Искът се отхвърля отчасти като явно недопустим и отчасти като явно неоснователен.

Г-н Marcuccio понася направените от него разноски и се осъжда да заплати разноските, направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 25, 28.1.2012 г., стр. 71.