Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. kovo 13 d.

Byla F‑125/11

Isabel Mendes

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Neleidimas laikyti vertinimo egzaminų – Administracijos pareiga plačiai aiškinti skundus – Pranešimo apie konkursą pakeitimas po atrankos egzaminų – Teisėtų lūkesčių apsaugos principas – Teisinis saugumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo I. Mendes prašo, pirma, panaikinti atviro konkurso EPSO/AST/111/10 atrankos komisijos sprendimą neleisti jai laikyti vertinimo egzaminų ir, antra, priteisti iš Europos Komisijos žalos, patirtos dėl šio sprendimo, atlyginimą.

Sprendimas: Panaikinti 2011 m. balandžio 7 d. atviro konkurso EPSO/AST/111/10 atrankos komisijos sprendimą neleisti ieškovei laikyti vertinimo egzaminų. Priteisti iš Komisijos ieškovei 2 000 EUR. Atmesti likusią ieškinio dalį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Sąvoka – Teismo vertinimui priskirtinas kvalifikavimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Dalyko ir pagrindo sutapimas – Administracijos pareiga plačiai aiškinti skundus

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Konkursas, vykdomas vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus – Laimėjimo sąlygos – Nustatymas pranešime apie konkursą – Pranešimo apie konkursą pakeitimas po atrankos egzaminų, dėl kurio sumažėja kandidatų galimybės laimėti šį konkursą – Teisėtų lūkesčių apsaugos principo pažeidimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnio 1 dalies e punktas)

4.      Pareigūnai – Konkursas, vykdomas vertinant kvalifikaciją ir rengiant egzaminus – Laimėjimo sąlygos – Nustatymas pranešime apie konkursą – Pranešimo apie konkursą pakeitimas po atrankos egzaminų, dėl kurio sumažėja kandidatų galimybės laimėti šį konkursą – Teisinio saugumo principo pažeidimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 1 straipsnio 1 dalies e punktas)

5.      Pareigūnai – Principai – Proporcingumas – Apimtis – Rėmimasis pagrindžiant priemonę, kuri prieštarauja teisėtų lūkesčių apsaugos principui – Netaikymas

1.      Laiško arba kito rašto tikslus teisinis kvalifikavimas priklauso nuo teismo vertinimo, o ne nuo šalių valios. Laiškas, kuriuo pareigūnas, konkrečiai neprašydamas atšaukti ginčijamo sprendimo, aiškiai išreiškia savo valią užginčyti jo nenaudai priimtą sprendimą, yra skundas, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį. Šiuo klausimu akto turinys yra viršesnis už formą.

(žr. 33 ir 34 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2000 m. birželio 29 d. Sprendimo Politi prieš Europos mokymo fondą, C‑154/99 P, 16 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1998 m. liepos 14 d. Sprendimo Brems prieš Tarybą, T‑219/97, 45 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2005 m. vasario 16 d. Sprendimo Reggimenti prieš Parlamentą, T‑354/03, 43 punktas.

2.      Ikiteisminė procedūra yra neformalaus pobūdžio ir suinteresuotieji asmenys šiame etape gali veikti nesinaudodami advokato paslaugomis, todėl administracija skundus turi aiškinti ne siaurai, o plačiai.

(žr. 35 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. kovo 14 d. Sprendimo Amo Martinez prieš Parlamentą, 133/88, 11 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo Schumann prieš Komisiją, T‑49/03, 39 punktas.

3.      Pranešime apie konkursą numatytų taisyklių, susijusių su pranešime apie konkursą numatytų egzaminų vertinimu, pakeitimas gali turėti įtakos suinteresuotojo asmens galimybėms būti įrašytam į kandidatų, kuriems leista dalyvauti vertinimo egzaminuose, sąrašą tiek, kiek dėl tokio pakeitimo gali padaugėti kandidatų, surinkusių minimalų balų skaičių už egzaminus, o dėl to sumažėtų jo galimybės pakliūti tarp geriausių kandidatų. Šiuo aspektu dėl pranešimo apie konkursą klaidų ištaisymo po atrankos egzaminų nesilaikoma garantijų, kurios jam buvo suteiktos pranešime apie konkursą, todėl pažeidžiamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas.

Lyginamieji egzaminai patys savaime yra egzaminai, per kuriuos kiekvieno kandidato rezultatai yra vertinami remiantis kitų kandidatų rezultatais, todėl kandidatų, kuriems leista juos laikyti, skaičius gali turėti įtakos atrankos komisijos kandidatų vertinimui. Šis vertinimas atspindi sprendimą dėl vertės suteikimo už kandidato darbą, palyginti su kitų kandidatų darbais. Darytina išvada, kad kuo daugiau kandidatų dalyvauja tokio tipo egzaminuose, tuo svarbesni jiems yra atrankos komisijos reikalavimai.

(žr. 64, 65, 70 ir 84 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. kovo 5 d. Sprendimo Staelen prieš Parlamentą, T‑24/01, 57 punktas.

4.      Teisinio saugumo principu siekiama užtikrinti Sąjungos teisės reguliuojamų situacijų ir teisinių santykių numatomumą. Taigi, nors iš esmės pagal šį principą draudžiama nustatyti, kad Sąjungos institucijų aktas pradeda galioti anksčiau, nei buvo paskelbtas, išimtiniais atvejais gali būti kitaip, kai to reikia dėl siekiamo tikslo ir yra tinkamai atsižvelgiama į suinteresuotųjų asmenų teisėtus lūkesčius. Šios sąlygos nėra įgyvendintos, kai ištaisomas pranešimas apie konkursą, pakeičiant įvykusių atrankos egzaminų vertinimą.

Kai paskyrimų tarnyba, paskelbusi pranešimą apie konkursą, sužino, jog reikalaujamos sąlygos yra per griežtos, nei reikalaujama dėl tarnybos interesų, ji gali arba tęsti procedūrą ir prireikus įdarbinti mažesnį konkursą laimėjusių kandidatų skaičių, nei buvo nustatyta iš pradžių, arba pradėti konkurso procedūrą iš naujo, atšaukti pirminį pranešimą apie konkursą ir pakeisti jį pataisytu pranešimu. Tačiau pranešimo apie konkursą klaidų ištaisymas įvykus kai kuriems egzaminams negali būti laikomas lygiaverčiu šioms išeitims.

(žr. 71–73, 76 ir 77 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo Airija prieš Komisiją, C‑199/03, 69 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1996 m. spalio 2 d. Sprendimo Vecchi prieš Komisiją, T‑356/94, 56 punktas.

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. lapkričio 10 d. Sprendimo VRDT prieš Simões Dos Santos, T‑260/09 P, 48 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

5.      Pagal proporcingumo principą, kuris yra vienas iš Sąjungos teisės bendrųjų principų, Sąjungos institucijos priimtos priemonės teisėtumui taikoma sąlyga, kad kai galima pasirinkti iš kelių tinkamų priemonių, reikia rinktis mažiausiai ribojančią priemonę, kad sukelti nepatogumai nebūtų pernelyg dideli, palyginti su siekiamu tikslu. Tačiau priežastimis, susijusiomis su priemonės proporcingumu, negalima pateisinti akto, kuriuo pažeidžiamas teisėtų lūkesčių principas, kaip antai pranešimo apie konkursą įvykus atrankos egzaminams, pakeitimo, nes proporcingumo principas taikomas tik kai galima pasirinkti iš kelių tinkamų priemonių.

(žr. 83 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: minėto Sprendimo Schumann prieš Komisiją 52 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Torijano Montero prieš Tarybą, F‑76/05, 81 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.