Language of document : ECLI:EU:F:2013:35

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 13 mars 2013

Mål F‑125/11

Isabel Mendes

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Nekad tillträde till utvärderingstester – Administrationens skyldighet att tolka klagomål förutsättningslöst – Ändring av meddelandet om lediga tjänster efter det att tillträdesproven har hållits – Principen om skydd för berättigade förväntningar – Rättssäkerhet”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Isabel Mendes har yrkat att personaldomstolen dels ska ogiltigförklara det beslut som fattades av uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 om att inte låta henne delta i utvärderingstesterna, dels förplikta Europeiska kommissionen att ersätta den skada som hon lidit till följd av detta beslut.

Avgörande:      Det beslut som fattades av uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 den 7 april 2011 att inte låta Isabel Mendes delta i utvärderingstesterna ogiltigförklaras. Europeiska kommissionen förpliktas att utge 2 000 euro till Isabel Mendes. Talan ogillas i övrigt. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Begrepp – Kvalificering som det ankommer på domstolen att göra

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.2)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Föregående administrativt klagomål – Objektiv identitet – Administrationens skyldighet att tolka klagomål förutsättningslöst

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

3.      Tjänstemän – Uttagning på grundval av meriter och prov – Villkor för att lyckas – Fastställelse i meddelandet om uttagningsprov – Ändring av meddelandet om lediga tjänster efter det att tillträdesproven har hållits vilket minskar möjligheterna till framgång för de som deltagit i tillträdesproven – Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 1.1 e)

4.      Tjänstemän – Uttagning på grundval av meriter och prov – Villkor för att lyckas – Fastställelse i meddelandet om uttagningsprov – Ändring av meddelandet om lediga tjänster efter det att tillträdesproven har hållits vilket minskar möjligheterna till framgång för de som deltagit i tillträdesproven – Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 1.1 e)

5.      Tjänstemän – Principer – Proportionalitet – Räckvidd – Invändning för att rättfärdiga en åtgärd som strider mot principen om berättigade förväntningar – Omfattas inte

1.      Rätten är ensam behörig att rättsligt kvalificera en skrivelse eller ett yttrande oavsett parternas inställning. En skrivelse utgör ett klagomål, i den mening som avses i artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, om en tjänsteman, utan att uttryckligen begära att beslutet i fråga ska återkallas, däri klart ger uttryck för sin avsikt att angripa det beslut som går honom emot. I det avseendet har rättsaktens innehåll företräde framför formen.

(se punkterna 33 och 34)

Hänvisning till

Domstolen: 29 juni 2000, Politi mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, C‑154/99 P, punkt 16

Förstainstansrätten: den 14 juli 1998, Brems mot rådet, T 219/97, punkt 45, och där angiven rättspraxis; 16 februari 2005, Reggimenti mot parlamentet, T 354/03, punkt 43

2.      Det administrativa förfarandet, under vilket de berörda personerna kan agera utan att biträdas av en advokat, är dessutom informellt till sin karaktär och följaktligen ska administrationen inte tolka klagomålen restriktivt, utan tvärtom pröva dem förutsättningslöst.

(se punkt 35)

Hänvisning till

Domstolen: 14 mars 1989, Del Amo Martinez mot parlamentet, 133/88, punkt 11

Förstainstansrätten: 21 oktober 2004, Schumann mot kommissionen, T‑49/03, punkt 39

3.      Den ändring av de regler för poängsättningen av proven som föreskrevs i meddelandet om uttagningsprov kan påverka Isabel Mendes möjligheter att bli uppförd på förteckningen över de sökande som får delta i utvärderingstesterna, eftersom en sådan ändring kan medföra en ökning av antalet sökande som har uppnått minimipoängen för proven, och följaktligen minska hennes möjligheter att höra till de bästa sökande. Härav följer att tillämpningen av rättelsen av meddelandet inte tog hänsyn till de försäkringar som hon hade fått genom meddelandet om uttagningsprov vad gäller poängsättningen av proven, och följaktligen åsidosattes principen om skydd för berättigade förväntningar.

Jämförande prov är per definition prov där varje sökandes prestation bedöms i förhållande till övriga sökandes prestationer, vilket gör att antalet sökande som får delta i dessa prov kan ha en inverkan på uttagningskommitténs bedömning av de sökande. Denna bedömning återspeglar de värdeomdömen som ges avseende en sökandes prestation i förhållande till övriga sökandes prestationer. Härav följer att ju större antalet sökande vid denna typ av prov är, desto större krav ställs på dessa sökande från uttagningskommitténs sida.

(se punkterna 64, 65, 70 och 84)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 5 mars 2003, Staelen mot parlamentet, T 24/01, punkt 57

4.      Rättssäkerhetsprincipen syftar till att säkerställa förutsebarheten rörande de situationer och rättsförhållanden som omfattas av unionsrätten Även om denna princip utgör i allmänhet hinder för att det fastställs att en rättsakt av unionens institutioner ska börja gälla från en tidpunkt före dess offentliggörande. Det kan i undantagsfall förhålla sig annorlunda om det eftersträvade målet så kräver och om berörda personers berättigade förväntningar vederbörligen beaktas. Dessa villkor är inte uppfyllda vid en ändring av ett meddelande med retroaktiv verkan, som ändrar poängsättningen av proven efter det att de hade genomförts.

Om tillsättningsmyndigheten, efter offentliggörandet av ett meddelande om uttagningsprov, upptäcker att de krav som uppställts var strängare än vad tjänstens behov krävde, kan den antingen fortsätta förfarandet genom att eventuellt rekrytera färre godkända sökande än vad som ursprungligen planerades, eller göra om uttagningsförfarandet genom att återkalla det ursprungliga meddelandet om uttagningsprov och ersätta detta med ett rättat meddelande. Antagandet av en rättelse till meddelandet om uttagningsprov efter det att vissa prov har hållits kan dock inte anses likvärdigt med någon av de lösningar som angetts i föregående punkt i denna dom.

(se punkterna 71–73, 76 och 77)

Hänvisning till

Domstolen: 15 september 2005, Irland mot kommissionen, C‑199/03, punkt 69

Förstainstansrätten: 2 oktober 1996, Vecchi mot kommissionen, T‑356/94, punkt 56

Europeiska unionens tribunal: 10 november 2010, harmoniseringsbyrån mot Simões Dos Santos, T‑260/09 P, punkt 48, och där angiven rättspraxis

5.      Enligt proportionalitetsprincipen, vilken ingår bland de allmänna principerna i unionsrätten, krävs det för att en åtgärd som vidtagits av en unionsinstitution ska vara lagenlig, när det finns flera ändamålsenliga åtgärder att välja mellan, att den åtgärd väljs som är minst ingripande och att de vållade olägenheterna inte är orimliga i förhållande till det eftersträvade målet. Överväganden som avser en åtgärds proportionalitet kan dock inte motivera antagandet av en rättsakt som strider mot principen om skydd för berättigade förväntningar, såsom rättelsen av meddelandet om uttagningsprov efter det att tillträdesproven hade hållits, eftersom proportionalitetsprincipen endast är tillämplig när det finns flera ändamålsenliga åtgärder att välja mellan.

(se punkt 83)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: Schumann mot kommissionen, ovannämnda dom, punkt 52

Personaldomstolen: 30 september 2010, Torijano Montero mot rådet, F‑76/05, punkt 81, och där angiven rättspraxis