Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 31 март 2014 г. — BO/Комисия

(Дело F-121/11)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 25, 28.1.2012 г., стр. 72.