Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 13. ledna 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp v. Rajavartiolaitos

(Věc C-15/17)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka opravného prostředku: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku: Rajavartiolaitos

Předběžné otázky

Musí být výraz „pobřeží nebo s ním spojené zájmy“, který je uveden v čl. 220 odst. 6 Úmluvy o mořském právu, resp. výraz „pobřeží nebo související zájmy“, který je uveden v čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/35/ES1 , vykládán na základě definice výrazu „pobřeží nebo s ním spojené zájmy“, která je uvedena v čl. II bodě 4 mezinárodní úmluvy z roku 1969 o opatřeních na moři v případě nehod znečišťujících moře?

Podle definice v čl. II bodě 4 písm. c) Úmluvy z roku 1969, která je uvedena v první otázce, znamenají „s ním spojené zájmy“ mimo jiné blaho dotyčné oblasti včetně zachování živého bohatství moře, jakož i fauny a flóry. Platí toto ustanovení i pro zachování živých zdrojů, jakož i fauny a flóry ve výlučné ekonomické zóně nebo se toto ustanovení Úmluvy vztahuje jen na zachování zájmů pobřežní oblasti?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Co je míněno výrazem „pobřeží nebo s ním spojené zájmy“, který je uveden v čl. 220 odst. 6 Úmluvy o mořském právu, resp. výrazem „pobřeží nebo související zájmy“, který je uveden v čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/35/ES?

Co znamená výraz „zdroje pobřežního moře či výlučné ekonomické zóny“ ve smyslu čl. 220 odst. 6 Úmluvy o mořském právu a čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/35/ES? Musí být za živé zdroje považovány jen lovné druhy nebo mezi ně patří i druhy, které žijí v symbióze s lovnými druhy anebo jsou na nich závislé, ve smyslu čl. 61 odst. 4 Úmluvy o mořském právu, jako například rostlinné a živočišné druhy, které lovné druhy využívají jako potravu?

Jak má být definován výraz „hrozilo způsobit“, který je uveden v čl. 220 odst. 6 Úmluvy o mořském právu a v čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/35/ES? Má být hrozba způsobení definována na základě pojmu abstraktní nebo konkrétní hrozby, nebo jiným způsobem?

Je nutno při posuzování podmínek pravomoci pobřežního státu, které jsou stanoveny v čl. 220 odst. 6 Úmluvy o mořském právu a v čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/35/ES, vycházet z toho, že způsobené nebo hrozící velké škody představují závažnější důsledek než způsobené nebo hrozící vážné znečištění mořského prostředí ve smyslu čl. 220 odst. 5? Jak má být definováno vážné znečištění mořského prostředí, a jak je nutno ho zohlednit při posuzování způsobených nebo hrozících velkých škod?

Které okolnosti musí být zohledněny při posuzování závažnosti způsobených resp. hrozících škod? Musí být při posuzování zohledněna například doba trvání a geografické rozšíření negativních účinků, které se projevují jako škody? V případě kladné odpovědi: Jak je nutno posuzovat dobu trvání a rozsah škod?

Směrnice 2005/35/ES stanoví minimální požadavky a nebrání členským státům v přijetí přísnějších opatření proti znečištění z lodí v souladu s mezinárodním právem (článek 2). Platí možnost uplatnit přísnější předpisy pro čl. 7 odst. 2 směrnice, v němž je upravena pravomoc pobřežního státu zakročit proti proplouvajícím lodím?

Je možné při výkladu podmínek pravomoci pobřežního státu, které jsou stanoveny v čl. 220 odst. 6 Úmluvy o mořském právu a v čl. 7 odst. 2 směrnice, přikládat význam zvláštním geografickým a ekologickým skutečnostem, jakož i citlivosti Pobaltí?

Jsou výrazem „zřejmé objektivní důkazy“ ve smyslu čl. 220 odst. 6 Úmluvy o mořském právu a čl. 7 odst. 2 směrnice 2005/35/ES kromě důkazu, že se loď dopustila porušení, na která se vztahují uvedené předpisy, míněny i důkazy o důsledcích vypouštění? Jaký důkaz je nutno vyžadovat pro to, že pobřeží nebo s ním spojeným zájmům nebo zdrojům pobřežního moře či výlučné ekonomické zóny – například populacím ptáků a ryb, jakož i mořskému prostředí v této oblasti – hrozí velká škoda? Znamená požadavek zřejmých objektivních důkazů, že například posouzení negativních účinků vypuštěných ropných látek na mořské prostředí se musí vždy opírat o konkrétní přezkoumání a studie účinků provedeného vypuštění ropných látek?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí, včetně trestních sankcí, za protiprávní jednání v oblasti znečišťování (Úř. věst. 2005, L 255, s. 1) ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/123/ES ze dne 21. října 2009 (Úř. věst. 2009, L 280, s. 52).