Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 13. januára 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

(vec C-15/17)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Odporca: Rajavartiolaitos

Prejudiciálne otázky

Treba výraz „pobrežie alebo iné záujmy“ v článku 220 ods. 6 Dohovoru, resp. výraz „pobrežné pásmo alebo príbuzné záujmy“ v článku 7 ods. 2 smernice 2005/35/ES1 vykladať pomocou výrazu „pobrežie alebo podobné záujmy“ uvedeného v článku II bode 4 Medzinárodného dohovoru o opatreniach na šírom mori v prípade nehôd spojených s ropným znečistením z roku 1969?

Podľa definície uvedenej v článku II bode 4 písm. c) dohovoru z roku 1969 spomenutého v prvej prejudiciálnej otázke znamená výraz „podobné záujmy“ okrem iného blaho dotknutej oblasti vrátane zachovania živých zdrojov mora, ako aj fauny a flóry. Platí tento predpis aj pre zachovanie živých zdrojov a tiež fauny a flóry vo výlučnej ekonomickej zóne alebo sa toto ustanovenie Dohovoru týka len zachovania záujmov pobrežnej oblasti?

V prípade zápornej odpovede na otázku položenú v bode 1: Čo sa myslí výrazom „pobrežie alebo iné záujmy“ v článku 220 ods. 6 Dohovoru, resp. výrazom „pobrežné pásmo a príbuzné záujmy“ v článku 7 ods. 2 smernice 2005/35/ES?

Čo znamená výraz „zdroje jeho pobrežného mora alebo výlučnej ekonomickej zóny“ v zmysle článku 220 ods. 6 Dohovoru a článku 7 ods. 2 smernice 2005/35/ES? Treba za živé zdroje považovať len lovené druhy alebo pod tento výraz spadajú aj druhy, ktoré sú spojené s lovenými druhmi alebo sú na nich v zmysle článku 61 ods. 4 Dohovoru závislé, ako napríklad rastlinné a živočíšne druhy, ktoré lovené druhy využívajú ako potravu?

Ako treba definovať výraz „hrozilo spôsobením“ v článku 220 ods. 6 Dohovoru a v článku 7 ods. 2 smernice 2005/35/ES? Treba hrozbu spôsobenia definovať pomocou abstraktného alebo konkrétneho rizika, či iným spôsobom?

Treba pri vyhodnotení predpokladov právomoci pobrežného štátu, ktoré sú stanovené v článku 220 ods. 6 Dohovoru a v článku 7 ods. 2 smernice 2005/35/ES, vychádzať z toho, že spôsobené alebo hroziace závažné škody predstavujú závažnejší dôsledok, ako je spôsobené alebo hroziace znečistenie morského prostredia v zmysle článku 220 ods. 5? Ako treba definovať významné znečistenie morského prostredia a ako je nutné vziať ho do úvahy pri vyhodnotení spôsobených alebo hroziacich vážnych škôd?

Ktoré okolnosti treba vziať do úvahy pri vyhodnotení závažnosti spôsobených, resp. hroziacich škôd? Treba pri vyhodnotení vziať do úvahy napr. trvanie a geografické rozšírenie negatívnych účinkov, ktoré sa prejavujú ako škody? V prípade kladnej odpovede: Ako treba vyhodnotiť trvanie a rozsah škôd?

V smernici 2005/35/ES sa stanovujú minimálne požiadavky a nebráni sa členským štátom v tom, aby v súlade s medzinárodným právom verejným prijali prísnejšie opatrenia proti znečisťovaniu morí loďami (článok 2). Platí možnosť uplatniť prísnejšie predpisy pre článok 7 ods. 2 smernice, v ktorom je upravená právomoc pobrežného štátu zakročiť proti lodi plaviacej sa v tranzite?

Možno pri výklade predpokladov právomoci pobrežného štátu, ktoré sú stanovené v článku 220 ods. 6 Dohovoru a v článku 7 ods. 2 smernice, pripísať význam mimoriadnym geografickým a ekologickým podmienkam a citlivosti Pobaltia?

Môže sa „jasným objektívnym dôkazom“ v zmysle článku 220 ods. 6 Dohovoru a článku 7 ods. 2 smernice 2005/35/ES okrem dôkazu, že sa loď dopustila porušenia, na ktoré sa vzťahujú uvedené predpisy, myslieť aj dôkaz o dôsledkoch vypúšťania? Aký dôkaz treba požadovať pre to, že pobrežiu alebo iným záujmom pobrežného štátu, zdrojom pobrežného mora či výlučnej ekonomickej zóne hrozí vážna škoda, napríklad populácii vtáctva a rýb, ako aj morskému prostrediu na tomto území? Znamená požiadavka jasného objektívneho dôkazu, že napr. vyhodnotenie negatívnych účinkov vypustených ropných látok na morské prostredie musí byť vždy založené na konkrétnych výskumoch alebo štúdiách o účinkoch vykonaného vypúšťania ropných látok?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo 7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia (Ú. v. EÚ L 255, 2005, s. 1) v znení zmenenom smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 280, 2009, s. 52).