Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 13. januarja 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

(Zadeva C-15/17)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Rajavartiolaitos

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba izraz „obali ali interesom obalne države v zvezi z njeno morsko obalo“ iz člena 220(6) Konvencije oziroma izraz „obali ali s tem povezanim interesom“ iz člena 7(2) Direktive 2005/35/ES1 razlagati na podlagi opredelitve izraza „obale in interese v zvezi s tem“ iz člena II, točka 4, Mednarodne konvencije iz leta 1969 o intervenciji na odprtem morju za primer nesreče, ki jo povzroči oziroma utegne povzročiti onesnaženje z nafto?

2.    V skladu z opredelitvijo v členu II, točka 4(c), Konvencije iz leta 1969, navedene v prvem vprašanju za predhodno odločanje, pomenijo „interesi v zvezi s tem“ med drugim blagostanje območja, za katero gre, vštevši varovanje morskega biološkega zaklada – faune in flore. Ali ta določba velja tudi za ohranitev živih virov ter živalskega in rastlinskega sveta v izključni ekonomski coni ali pa se ta določba konvencije nanaša samo na varovanje interesov obalnega območja?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: Kaj pomeni izraz „obali ali interesom obalne države v zvezi z njeno morsko obalo“ iz člena 220(6) Konvencije oziroma izraz „obali ali s tem povezanim interesom“ iz člena 7(2) Direktive 2005/35/ES?

4.    Kaj pomeni izraz „bogastvu/viri njenega teritorialnega morja ali izključne ekonomske cone“ v smislu člena 220(6) Konvencije in člena 7(2) Direktive 2005/35/ES? Ali je treba z živimi viri razumeti samo uporabne vrste ali pa sem spadajo tudi vrste, ki so z uporabnimi vrstami povezane ali so od njih odvisne, v smislu člena 61(4) Konvencije, kot so na primer rastlinske in živalske vrste, s katerimi se uporabne vrste prehranjujejo?

5.    Kaj pomeni izraz „povzroča nevarnost/bi utegnil povzročiti“ iz člena 220(6) Konvencije in člena 7(2) Direktive 2005/35/ES? Ali je treba nevarnost povzročitve opredeliti na podlagi pojma abstraktne ali konkretne nevarnosti ali kako drugače?

6.    Ali je treba pri presoji pogojev za pristojnost obalne države, predvidenih v členu 220(6) Konvencije in členu 7(2) Direktive 2005/35/ES, izhajati iz tega, da gre pri povzročeni veliki škodi oziroma nevarnosti, da bo taka škoda nastala, za posledico, ki je hujša od precejšnjega onesnaženja morskega okolja, ki je bilo povzročeno ali za katero obstaja nevarnost, da bo povzročeno, v smislu člena 220(5)? Kako je treba opredeliti precejšnje onesnaženje morskega okolja in kako se upošteva pri oceni povzročene velike škode oziroma nevarnosti za nastanek velike škode?

7.    Katere okoliščine je treba upoštevati pri oceni velikosti povzročene škode oziroma nevarnosti za nastanek škode? Ali je treba pri oceni upoštevati, na primer, trajanje in zemljepisno razsežnost negativnih vplivov, ki se kažejo kot škoda? Če se na to vprašanje odgovori pritrdilno: Kako je treba oceniti trajanje in obseg škode?

8.    Direktiva 2005/35/ES je direktiva, ki določa minimalne pogoje, in državam članicam ne preprečuje, da v skladu z mednarodnim pravom sprejmejo strožje ukrepe proti onesnaževanju morja z ladij (člen 2). Ali možnost uporabiti strožja pravila velja za člen 7(2) Direktive, ki ureja pristojnost obalne države, da ukrepa proti ladji v tranzitu?

9.    Ali so pri razlagi pogojev za pristojnost obalne države, določenih v členu 220(6) Konvencije in v členu 7(2) Direktive, pomembne posebne zemljepisne in ekološke danosti ter občutljivost območja Baltskega morja?

10.    Ali izraz „jasne in dejanske dokaze/jasni, objektivni dokazi“ v smislu člena 220(6) Konvencije in člena 7(2) Direktive 2005/35/ES pomeni poleg dokaza, da je ladja storila kršitve, na katere se nanašata navedeni določbi, tudi dokaz posledic izpusta? Kakšen mora biti dokaz, da obstaja nevarnost nastanka velike škode obali ali s tem povezanim interesom ali virom teritorialnega morja ali izključne ekonomske cone, na primer za staleže ptic in rib ter za morsko okolje na tem območju? Ali pomeni zahteva po jasnem, objektivnem dokazu, da mora na primer ocena negativnih vplivov izpusta nafte na morsko okolje vedno temeljiti na konkretnih preiskavah in študijah o vplivih izpusta nafte, do katerega je prišlo?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L 255, str. 1), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembah Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L 280, str. 52).