Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta domstolen (Finland) den 13 januari 2017 – Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. mot Gränsbevakningsväsendet

(Mål C-15/17)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Motpart: Gränsbevakningsväsendet

Tolkningsfrågor

Ska ”kusten eller ... därmed sammanhängande intressen” i artikel 220.6 i havsrättskonventionen respektive ”kusten eller därmed sammanhängande intressen” i artikel 7.2 i direktiv 2005/35/EG(1 ) tolkas i enlighet med definitionen av ”[kusten eller] därtill knutna intressen” i artikel II punkt 4 i 1969 års internationella konvention om ingripande på det fria havet vid olyckor som är ägnade att leda till förorening genom olja?

Enligt definitionen i artikel II punkt 4 led c i 1969 års konvention, som omnämns i tolkningsfråga 1, innebär ”[kusten eller] därtill knutna intressen”, bl.a. det berörda områdets välbefinnande, däri inbegripet bevarandet av havets biologiska tillgångar, både djur och växter. Gäller denna bestämmelse även för bevarandet av levande naturtillgångar, både djur och växter i den ekonomiska zonen, eller avser denna bestämmelse endast bevarandet av kustområdets intressen?

Om frågan under punkt 1 ska besvaras nekande: Vad avses med ”kusten eller [...] därmed sammanhängande intressen” i artikel 220.6 i havsrättskonventionen respektive ”kusten eller därmed sammanhängande intressen” i artikel 7.2 i direktiv 2005/35/EG?

Vad betyder ”tillgångarna i dess territorialhav eller ekonomiska zon” enligt artikel 220.6 i havsrättskonventionen och artikel 7.2 i direktiv 2005/35/EG? Ska levande naturtillgångar endast anses omfatta fångade arter eller avser detta även arter som är närbesläktade med eller beroende av fångade arter i den mening som avses i artikel 61.4 i havsrättskonventionen, som växter och djur som fångade arter använder som föda?

Hur ska uttrycket ”medfört hot” i artikel 220.6 i havsrättskonventionen och artikel 7.2 i direktiv 2005/35/EG tolkas? Ska hotet fastställas utifrån begreppet abstrakt eller konkret fara eller på annat sätt?

Ska förutsättningarna för kuststatens behörighet enligt artikel 220.6 i havsrättskonventionen och artikel 7.2 i direktiv 2005/35/EG bedömas med utgångspunkt i att den orsakade eller hotande omfattande skadan utgör en allvarligare konsekvens än en betydande förorening eller ett hot om en betydande förorening av den marina miljön i den mening som avses i artikel 220.5? Hur ska betydande förorening av den marina miljön definieras och hur ska detta vägas in vid bedömningen av den orsakade omfattande skadan eller hotet om omfattande skada?

Vilka omständigheter ska vägas in vid bedömningen av den orsakade respektive hotande skadans omfattning? Ska denna bedömning till exempel inbegripa varaktighet och geografisk utbredning för de negativa konsekvenser som yttrar sig som skador? Om denna fråga besvaras jakande: Hur ska skadornas varaktighet och utbredning bedömas?

Direktiv 2005/35/EG är ett minimidirektiv och hindrar inte att medlemsstaterna vidtar strängare åtgärder mot föroreningar orsakade av fartyg i överensstämmelse med internationell rätt (artikel 1.2). Finns det möjlighet att tillämpa striktare regler i fråga om artikel 7.2 i direktivet, som reglerar kuststatens behörighet att ingripa mot ett fartyg i genomfartstrafik?

Kan de särskilda geografiska och ekologiska förutsättningarna, såsom Östersjöområdets känslighet, tillmätas betydelse vid en tolkning av förutsättningarna för kuststatens behörighet enligt artikel 220.6 i havsrättskonventionen och artikel 7.2 i direktivet?

Ska ”klara objektiva bevis” enligt artikel 220.6 i havsrättskonventionen och artikel 7.2 i direktiv 2005/35/EG inte enbart avse bevis för att ett fartyg har begått de brott som anges i dessa bestämmelser utan även bevis för de konsekvenser som utsläppet har fått? Vilket bevis ska krävas för att det ska anses visat att utsläppet har medfört hot om omfattande skada på kusten eller därmed sammanhängande intressen eller på tillgångarna i territorialhavet eller i den ekonomiska zonen – till exempel för områdets fågel- eller fiskbestånd eller för den marina miljön? Innebär kravet på klara objektiva bevis att till exempel bedömningen av den utsläppta oljans negativa konsekvenser på den marina miljön alltid måste baseras på konkreta undersökningar och studier av det faktiska oljeutsläppets konsekvenser?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser (EUT L 255, 2005, s. 1) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/123/EG av den 21 oktober 2009 (EUT L 280, 2009, s. 52).