Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 11 юли 2018 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

(Дело C-15/17)1

(Преюдициално запитване — Конвенция от Монтего Бей — Член 220, параграф 6 — Обезпечаване на изпълнението от крайбрежните държави — Компетентност на Съда да тълкува разпоредби на международното право — Директива 2005/35/ЕО — Замърсяване от кораби — Член 7, параграф 2 — Конвенция Marpol 73/78 — Изхвърляне на нефт в изключителната икономическа зона от чуждестранен кораб, преминаващ транзитно — Обстоятелства, при които крайбрежната държава може да заведе дело срещу чуждестранен плавателен съд — Свобода на корабоплаването — Защита на морската среда — Тежки щети или опасност от тежки щети за крайбрежието, свързаните с него интереси или за ресурсите на териториалното море или на изключителната икономическа зона — Явни обективни доказателства)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Ответник: Rajavartiolaitos

Диспозитив

Член 220, параграф 6 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, подписана в Монтего Бей на 10 декември 1982 г., и член 7, параграф 2 от Директива 2005/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно замърсяването от кораби и относно въвеждането на санкции, включително наказателноправни санкции, за нарушения, свързани със замърсяване, изменена с Директива 2009/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., трябва да се тълкуват в смисъл, че съответно употребените в тези разпоредби изрази „явни обективни доказателства“ и „несъмнено доказателство“ се отнасят не само до извършването на нарушение, но и до доказателствата за последиците от това нарушение.

Изразът „на крайбрежието, на свързаните с това интереси“ в член 220, параграф 6 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, съответно изразът „за крайбрежието или свързаните с него интереси“ в член 7, параграф 2 от Директива 2005/35, изменена с Директива 2009/123, трябва да се тълкуват в смисъл, че по принцип имат същото значение като израза „за тяхното крайбрежие или свързани с него интереси“ в член 1, параграф 1 и член 2, точка 4 от Международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, сключена в Брюксел на 29 ноември 1969 г., като се има предвид, че член 220, параграф 6 се прилага и за неживите ресурси на териториалното море на крайбрежната държава и за всички ресурси на изключителната икономическа зона на последната.

Член 220, параграф 6 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и член 7, параграф 2 от Директива 2005/35, изменена с Директива 2009/123, трябва да се тълкуват в смисъл, че употребеното в тези разпоредби понятие за ресурси на териториалното море или изключителната икономическа зона на крайбрежната държава обхваща подлежащите на улов видове, но и видовете, свързани или зависими от подлежащите на улов видове, като например растителните и животинските видове, използвани за храна от подлежащите на улов видове.

По принцип понятието „значително замърсяване“, употребено в член 220, параграф 5 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, не следва да се взема предвид при прилагане на член 220, параграф 6 от тази конвенция и на член 7, параграф 2 от Директива 2005/35, изменена с Директива 2009/123, и по-специално при преценка на последиците от нарушението, както са определени в тези разпоредби.

За да се преценят последиците от нарушението, както са определени в член 220, параграф 6 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и в член 7, параграф 2 от Директива 2005/35, изменена с Директива 2009/123, следва да се вземат предвид всички доказателства, че са причинени или има опасност да бъдат причинени щети на благата и свързаните с тях интереси на крайбрежната държава, както и да се оцени размерът на щетите, които са причинени или има опасност да бъдат причинени на посочените блага или интереси, като се отчитат по-специално:

едновременното засягане на няколко или дори на всички тези блага и свързани с тях интереси и различната степен на уязвимост на крайбрежната държава с оглед на различните засегнати блага и свързани с тях интереси,

предвидимите неблагоприятни последици от изхвърлянето на нефт за посочените блага и свързани с тях интереси с оглед не само на наличните научни данни, но и на естеството на вредното вещество или вещества, съдържащи се в изхвърления нефт, както и обемът на изхвърления нефт, посоката, скоростта и продължителността на неговото разпространение.

Конкретните географски и екологични особености и уязвимостта на района на Балтийско море имат значение за условията за прилагане на член 220, параграф 6 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и на член 7, параграф 2 от Директива 2005/35, изменена с Директива 2009/123, що се отнася до определянето и квалификацията на нарушението, и макар и не автоматично, за оценката на размера на щетите, които с това нарушение са причинени на благата и свързаните с тях интереси на крайбрежната държава.

Член 1, параграф 2 от Директива 2005/35, изменена с Директива 2009/123, трябва да се тълкува в смисъл, че не позволява на държавите членки да налагат по-строги мерки, в съответствие с международното право, от предвидените в член 7, параграф 2 от тази директива, когато той е приложим, като държавите членки могат да приемат други мерки с обхват, равностоен на този на мерките по член 220, параграф 6.

____________

1 ОВ C 86, 20.3.2017 г.