Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 28 december 2020 – Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S / Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

(Zaak C-724/20)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour de cassation

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Verwerende partijen: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Prejudiciële vragen

Moet artikel 292 van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf, de zogenoemde Solvabiliteit II1 -richtlijn, aldus worden uitgelegd dat het door de schuldeiser van een vergoedingsvordering uit hoofde van een schadeverzekering bij de rechter van een lidstaat aanhangig gemaakte rechtsgeding ter verkrijging van betaling van die schadevergoeding door een verzekeringsonderneming waartegen in een andere lidstaat een liquidatieprocedure is ingeleid, betrekking heeft op een goed of recht waarover die onderneming het beheer en de beschikking heeft verloren, in de zin van die bepaling?

Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, beheerst dan het recht van de lidstaat waar het rechtsgeding aanhangig is alle gevolgen van de liquidatieprocedure voor dat rechtsgeding?

Moet dit recht in het bijzonder zo worden toegepast dat:

-    de opening van een dergelijke procedure de schorsing van het aanhangige rechtsgeding tot gevolg heeft,

-    als voorwaarde voor de hervatting van het geding geldt dat de schuldeiser verklaart zijn vordering hoofde van een verzekering te verhalen op het vermogen van de verzekeringsonderneming, en de organen die het beheer over de liquidatieprocedure moeten voeren in het geding worden opgeroepen, en

-    een veroordeling tot betaling van de vergoeding van de schade niet plaats kan vinden, aangezien deze slechts afhankelijk kan worden gesteld van de vaststelling van het bestaan van deze schade en van de bepaling van het bedrag ervan?

____________

1 JO 2009, L 335, blz. 1.