Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kammergericht Berlin (Saksa) on esittänyt 30.12.2020 – DB Station & Service AG v. ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

(asia C-721/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kammergericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: DB Station & Service AG

Vastaaja: ODEG Ostdeutsche Eisenbahn GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2001/14/EY1 – ja erityisesti siihen sisältyvien infrastruktuuriyrityksen hallinnon riippumattomuutta (4 artikla), käyttömaksujen vahvistamisen hinnoitteluperiaatteita (7–12 artikla) ja sääntelyelimen tehtäviä (30 artikla) koskevien säännösten – mukaista, jos kansalliset siviilituomioistuimet yksittäistapauksessa ja sääntelyelimen suorittamasta valvonnasta riippumatta arvioivat vaadittujen käyttömaksujen suuruutta SEUT 102 artiklan ja/tai kansallisen kilpailuoikeuden mukaisin perustein?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko kansallisten siviilituomioistuinten SEUT 102 artiklan ja/tai kansallisen kilpailuoikeuden mukaisin perustein suorittama väärinkäytösten valvonta sallittua tai pakollista myös silloin, kun rautatieyrityksillä on mahdollisuus saattaa maksettujen käyttömaksujen kohtuullisuus toimivaltaisen sääntelyelimen tutkittavaksi? Onko kansallisten siviilituomioistuinten odotettava, että sääntelyviranomaisen päätös ja siitä mahdollisesti tuomioistuimeen tehdyn valituksen johdosta annettu ratkaisu tulevat lainvoimaisiksi?

____________

1 Rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY (EYVL 2001, L 75, s. 29).