Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2021 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof - Österrike) – CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, tidigare Finanzamt Graz-Stadt mot Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, tidigare Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

(Mål C-844/19)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Artikel 90 – Nedsättning av beskattningsunderlaget – Artikel 183 – Återbetalning av överskjutande mervärdesskatt – Dröjsmålsränta – Nationell lagstiftning saknas – Principen om skatteneutralitet – Direkt tillämplighet av bestämmelser i unionsrätten – Principen om konform tolkning)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CS, Finanzamt Österreich, tidigare Finanzamt Graz-Stadt

Motparter: Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, tidigare Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Domslut

Artiklarna 90.1 och 183 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, jämförda med principen om skatteneutralitet, ska tolkas så, att ränta ska utgå när en återbetalning till följd av en justering av beskattningsunderlaget enligt artikel 90.1 i detta direktiv inte sker inom rimlig tid, liksom när en återbetalning av överskjutande mervärdesskatt enligt artikel 183 i direktivet inte sker inom rimlig tid. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att göra allt som ligger inom dess behörighet för att säkerställa att dessa bestämmelser ges full verkan genom att tolka nationell rätt i överensstämmelse med unionsrätten.

____________

(1 ) EUT C 77, 9.3.2020.