Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 26. februārī American Airlines, Inc. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2020. gada 16. decembra spriedumu lietā T-430/18 American Airlines/Komisija

(Lieta C-127/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: American Airlines, Inc. (pārstāvji: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, un J. Wileur, avocat)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Delta Air Lines, Inc.

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

atcelt Komisijas 2018. gada 30. aprīļa Lēmumu C(2018) 2788 final;

pakārtoti, ja nepieciešams, nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai atkārtotai izskatīšanai atbilstoši Tiesas spriedumam;

piespriest Komisijai segt savus un atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā;

veikt jebkādus citus pasākumus, ko Tiesa uzskata par piemērotiem.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja balstās uz vienu pamatu, proti, tiesību kļūdu, ko Vispārējā tiesa esot pieļāvusi, akceptēdama Komisijas kļūdaino interpretāciju, ka American-US Airways apvienošanās saistību (turpmāk tekstā – “saistības”) 1.10. klauzulā paredzētais pārbaudes kritērijs par “pienācīgu izmantošanu” nozīmē tikai “nepareizas izmantošanas neesamību”, un ka tāpēc spriedumā ir nepareizi atstāts spēkā Komisijas 2018. gada 30. aprīļa Lēmums C(2018) 2788 final, ar kuru Delta Air Lines tiek piešķirtas priekšgājēja tiesības (Lieta M.6607 – US Airways/American Airlines).

Prasības pamats ir sadalīts trīs daļās.

Pirmajā daļā apelācijas sūdzības iesniedzēja koncentrējas uz pareizo juridisko pieeju, kas esot jāizmanto, interpretējot pārbaudes kritēriju par “pienācīgu izmantošanu”, lai piešķirtu saistību 1.10. klauzulā paredzētās priekšgājēja tiesības, un norāda, ka Vispārējās tiesas interpretatīvajā pieejā esot pieļauta tiesību kļūda.

Otrajā daļā apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, akceptējot Komisijas analīzi, ka “pienācīga izmantošana” nozīmē tikai “nepareizas izmantošanas neesamību”, tādējādi nepareizi akceptēdama to, ka Delta nebija izmantojusi 470 korektīvās laika nišas.

Trešajā daļā apelācijas sūdzības iesniedzēja skaidro, kādas vēl tiesību kļūdas ir pieļautas spriedumā, kad ir interpretēta saistību 1.9. klauzula, konkrēti, formulējums “izmantošana atbilstoši piedāvājumam”, pamatojoties uz kļūdainu RM formas juridisko analīzi.

____________