Language of document : ECLI:EU:C:2021:211

Vec C900/19

One Voice
a
Ligue pour la protection des oiseaux

proti

Ministre de la Transition écologique et solidaire

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko)]

 Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. marca 2021

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Články 5 a 8 – Zákaz používania akejkoľvek metódy odchytu vtákov – Článok 9 ods. 1 – Povolenie použiť metódu odchytu vtákov tradičným spôsobom udelením výnimky – Podmienky – Neexistencia ‚iného uspokojivého riešenia‘ – Odôvodnenie neexistencie ‚iného uspokojivého riešenia‘ samotným zachovaním tejto tradičnej metódy – Selektívnosť odchytov – Vnútroštátna právna úprava, ktorá povoľuje odchyt vtákov používaním lepov“

1.        Životné prostredie – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 2009/147 – Vykonanie členskými štátmi – Výnimky zo zákazu usmrcovania alebo odchytu chránených druhov – Podmienky – Neexistencia iného uspokojivého riešenia – Požiadavka dôkladného odôvodnenia založeného na najlepších príslušných vedeckých poznatkoch

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147, článok 9 ods. 1 a 2)

(pozri body 29 – 32)

2.        Životné prostredie – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 2009/147 – Vykonanie členskými štátmi – Výnimky zo zákazu usmrcovania alebo odchytu chránených druhov – Podmienky – Neexistencia iného uspokojivého riešenia – Tradičná povaha metódy odchytu vtákov, ktorá sama osebe nepostačuje na preukázanie tejto neexistencie

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147, článok 9 ods. 1 a 2)

(pozri body 35 – 44, bod 1 výroku)

3.        Životné prostredie – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Smernica 2009/147 – Vykonanie členskými štátmi – Výnimky zo zákazu usmrcovania alebo odchytu chránených druhov – Podmienky – Rozumné využívanie určitých vtákov v malom množstve – Požiadavka selektívnosti úlovkov – Metóda odchytu, ktorá nespôsobuje smrť – Kritériá – Vedľajšie úlovky v obmedzenom množstve a v obmedzenom čase, ktoré sú vypustené na slobodu bez inej než zanedbateľnej ujmy

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147, článok 9 ods. 1 písm. c)]

(pozri body 52 – 71, bod 2 výroku)

Zhrnutie

Členský štát nemôže povoliť metódu odchytu vtákov, ktorá vedie k vedľajším úlovkom, ak tým môžu byť dotknutým druhom spôsobené iné než zanedbateľné ujmy

Tradičná povaha metódy odchytu vtákov, akou je lov použitím lepu, sama osobe nepostačuje na preukázanie toho, že ju nemožno nahradiť iným uspokojivým riešením

Združenia One Voice a Ligue pour la protection des oiseaux (Liga na ochranu vtáctva) namietajú proti používaniu lepov na účely odchytu vtákov. Na Conseil d’État (Štátna rada, Francúzsko) napadli právnu úpravu, ktorá povoľuje používanie lepov v niektorých francúzskych departementoch.(1) Na podporu svojich žalôb obe združenia poukazujú na porušenie ustanovení smernice „o vtáctve“(2), konkrétne jej článku 9, ktorý stanovuje požiadavky a podmienky, za ktorých môžu príslušné orgány udeliť výnimku zo zákazu poľovania použitím lepov stanoveného v článku 8 a prílohe IV písm. a) tejto smernice.

Za týchto okolností Conseil d’État položila Súdnemu dvoru otázku v súvislosti s výkladom týchto ustanovení smernice „o vtáctve“. Vo svojom rozsudku Súdny dvor spresňuje možnosť príslušných orgánov odkloniť sa od zákazu niektorých metód odchytu chránených vtákov v rámci poľovníckej činnosti, stanoveného v článku 8 tejto smernice.

Posúdenie Súdnym dvorom

Súdny dvor po prvé rozhodol, že článok 9 ods. 1 a 2 smernice „o vtáctve“ sa má vykladať v tom zmysle, že tradičná povaha metódy odchytu vtákov sama osebe nestačí na preukázanie toho, že túto metódu nemožno nahradiť iným uspokojivým riešením v zmysle tohto ustanovenia.

Vo svojom rozsudku v prvom rade totiž pripomína, že členské štáty musia pri výkone ustanovení o výnimkách zaručiť, aby sa akýkoľvek zásah, ktorý sa týka chránených druhov, povolil len na základe rozhodnutí obsahujúcich presné a zodpovedajúce odôvodnenie odkazujúce na dôvody, podmienky a požiadavky stanovené v článku 9 ods. 1 a 2 tejto smernice „o vtáctve“. V tejto súvislosti spresňuje, že vnútroštátna právna úprava, ktorá používa režim výnimky, nespĺňa podmienky týkajúce sa povinnosti odôvodnenia, ak obsahuje len údaj, podľa ktorého neexistuje iné uspokojivé riešenie, bez toho, aby bola táto skutočnosť podložená dôkladným odôvodnením založeným na najlepších príslušných vedeckých poznatkoch.

Súdny dvor ďalej zdôrazňuje, že hoci tradičné metódy lovu môžu predstavovať „rozumné využívanie“ povolené smernicou „o vtáctve“, zachovanie tradičných činností nemôže predstavovať samostatnú výnimku z režimu ochrany stanoveného touto smernicou.

Súdny dvor napokon pripomína, že v rámci overenia príslušným orgánom neexistencie iných uspokojivých riešení je nutné porovnať jednotlivé riešenia zodpovedajúce podmienkam režimu výnimky, aby určil riešenie, ktoré sa zdá byť najuspokojivejšie. V tejto súvislosti, keďže Únia a členské štáty musia pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v niektorých oblastiach brať na základe článku 13 ZFEÚ maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat, uspokojivú povahu alternatívnych riešení treba posúdiť práve z hľadiska primeraných možností a najlepších dostupných techník. Súdny dvor uvádza, že takéto riešenia zrejme existujú. Rozhodol už totiž, že chov a rozmnožovanie chránených druhov v zajatí môžu predstavovať iné uspokojivé riešenie, ak sa ukáže, že sú možné a že preprava legálne odchytených alebo držaných vtákov tiež predstavuje rozumné využívanie. V tejto súvislosti okolnosť, že chov a rozmnožovanie dotknutých druhov v zajatí nie je z dôvodu vnútroštátnej právnej úpravy ešte vo veľkej miere uskutočniteľné, nemôže sama osebe spochybniť relevantnosť týchto riešení.

Súdny dvor po druhé rozhodol, že článok 9 ods. 1 písm. c) smernice „o vtáctve“ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá odchylne od článku 8 tejto smernice povoľuje metódu odchytu, ktorá vedie k vedľajším úlovkom, ak tým môžu byť, hoci aj v malom množstve a v obmedzenom čase, spôsobené necieleným odchyteným druhom iné než zanedbateľné ujmy.

Súdny dvor totiž pripomína, že členské štáty sa môžu odchýliť od zákazu niektorých metód lovu najmä pod podmienkou, že tieto metódy umožňujú odchyt niektorých vtákov selektívnym spôsobom. V tejto súvislosti spresňuje, že na posúdenie selektívnosti metódy je potrebné zohľadniť nielen spôsoby tejto metódy a množstvo úlovkov necielených vtákov, ale aj jej prípadné dôsledky pre odchytené druhy, pokiaľ ide o spôsobené ujmy odchyteným vtákom.

V rámci metódy odchytu, ktorá nespôsobuje smrť a ktorá má za následok vedľajšie úlovky, môže byť táto podmienka selektívnosti splnená, len ak tieto vedľajšie úlovky predstavujú obmedzené množstvo, to znamená, že sa týkajú len veľmi nízkeho počtu náhodne odchytených jedincov v obmedzenom čase a že ich možno vypustiť na slobodu bez toho, aby im bola spôsobená iná než zanedbateľná ujma. Súdny dvor pritom konštatuje, že je veľmi pravdepodobné, s výhradou konštatovaní, ku ktorým dospeje na záver Conseil d’État, že odchyteným vtákom je aj napriek očisteniu spôsobená nenapraviteľná ujma, keďže lepy môžu svojou povahou poškodiť perie všetkých odchytených vtákov.


1      Ide o päť výnosov z 24. septembra 2018, ktoré sa týkajú používania lepov na odchyt drozdov a drozdov čiernych určených ako návnady pre poľovnícku sezónu v niektorých francúzskych departementoch (JORF z 27. septembra 2018, texty č. 10 až 13 a 15), ako aj o výnos zo 17. augusta 1989 týkajúci sa toho istého predmetu (JORF z 13. septembra 1989, s. 11560).


2      Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7, ďalej len „smernica ‚o vtáctve‘“).