Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bezirksgericht Bleiburg (Austria) la 8 ianuarie 2021 – LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG/CB și alții

(Cauza C-7/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bezirksgericht Bleiburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Pârâți: CB, DF, GH

Întrebările preliminare

Articolele 36 și 39 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială1 coroborate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu principiile efectivității și echivalenței [principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE] trebuie să fie interpretate în sensul că se opun reglementării unui stat membru care prevede drept unică cale de atac împotriva unei decizii de executare silită, pe care instanța judecătorească a pronunțat-o fără procedură contradictorie și fără titlu executoriu, numai pe baza afirmațiilor creditorului, opoziția care trebuie formulată în termen de opt zile în limba acestui stat membru, inclusiv atunci când decizia privind executarea silită este comunicată într-un alt stat membru într-o limbă pe care destinatarul nu o înțelege, în condițiile în care opoziția formulată într-un termen de douăsprezece zile este respinsă ca tardivă?

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea actelor2 coroborat cu principiile efectivității și echivalenței trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei măsuri naționale care prevede că, prin comunicarea formularului tip din anexa II privind informarea destinatarului cu privire la dreptul său de a refuza primirea în termen de o săptămână începe să curgă, concomitent, și termenul de introducere a căii de atac prevăzute împotriva deciziei de executare silită comunicate concomitent, pentru care este prevăzut un termen de opt zile?

Articolul 18 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene trebuie să fie interpretat în sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru care prevede împotriva deciziei de executare silită calea de atac a opoziției, care trebuie formulată motivat în termen de opt zile, iar acest termen se aplică și în cazul în care destinatarul deciziei de executare silită este stabilit în alt stat membru, iar decizia de executare silită nu este redactată nici în limba oficială a statului membru în care este comunicată decizia de executare silită, nici într-o limbă pe care destinatarul deciziei o înțelege?

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1).

2     Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (JO 2007, L 324, p. 79).