Language of document :

Преюдициално запитване от Judecătoria Miercurea Ciuc (Румъния), постъпило на 4 януари 2021 г. — Pricoforest SRL/Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Дело C-13/21)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Judecătoria Miercurea Ciuc

Страни в главното производство

Жалбоподател: Pricoforest SRL

Ответник: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Преюдициални въпроси

Трябва ли понятието „радиус от 100 километра“, съдържащо се в член 13, параграф 1, буква б) от Регламент № 561/20061 , да се тълкува в смисъл, че правата линия, начертана на картата между седалището на предприятието и местоназначението, трябва да бъде по-малка от 100 km, или в смисъл, че действително изминатото разстояние от превозното средство трябва да бъде по-малко от 100 km?

Трябва ли разпоредбите на член 13, параграф 1, буква б) от Регламент № 561/2006 да се тълкуват в смисъл, че извършването на превози от предвидените в горепосочената разпоредба, като някои са в рамките на радиус от e 100 km от седалището на предприятието, а някои надвишават този радиус в период от един месец, в контекста на изключването на хипотезата по член 13, параграф 1, буква б) от Регламент № 561/2006 от приложното поле на посочения регламент чрез национална разпоредба, предполага изключването на всички превози с посочените превозни средства от приложното поле на регламента или само на тези, извършени [без] […] да надвишават радиуса от 100 km, или на нито един от тях?

____________

1 Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 214).