Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Miercurea Ciuc (Rumunsko) dne 4. ledna 2021 – Pricoforest SRL v. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

(Věc C-13/21)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Judecătoria Miercurea Ciuc

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Pricoforest SRL

Žalovaný: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)

Předběžné otázky

Musí být pojem „v okruhu do 100 km“ stanovený v čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení č. 561/20061 vykládán v tom smyslu, že přímka nakreslená na mapě mezi místem obvyklého odstavení vozidla a místem určení musí být menší než 100 km, anebo v tom smyslu, že skutečná vzdálenost ujetá vozidlem musí být menší než 100 km?

Musí být ustanovení čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení č. 561/2006 vykládána v tom smyslu, že uskutečňování přeprav, které jsou stanoveny ve výše uvedeném ustanovení, včetně některých přeprav v rámci okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, a jiných přeprav, které přesahují tento okruh, v období jednoho měsíce, v rámci vynětí situace uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení č. 561/2006 z uplatnění dotyčného nařízení prostřednictvím vnitrostátního ustanovení, předpokládá vynětí všech dotčených přeprav z uplatnění tohoto nařízení, anebo pouze přeprav, které jsou uskutečňovány v okruhu [do] 100 km, nebo žádných z nich?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).