Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 8. decembra 2020 – Y GmbH/Hauptzollamt

(Zadeva C-668/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: Y GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Hauptzollamt

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba tarifno podštevilko 1302 19 05 KN1 razlagati tako, da je treba pod njo uvrstiti tudi ekstrahirano vanilijevo oljno smolo, ki je sestavljena iz približno 90 % (v/v) oziroma 85 % (m/m) etanola, največ 10 % (m/m) vode, 4,8 % (m/m) suhega ostanka in 0,5 % (m/m) vanilina ter je razredčena z etanolom in vodo, čeprav izvlečki oljnih smol v skladu z opombo 1, točka (ij), k poglavju 13 KN ne spadajo pod tar. št. 1302 KN?

2.    Ali k ekstrahiranim oljnim smolam v smislu tarifne podštevilke 3301 90 30 KN spadajo proizvodi, kot so opisani v prvem vprašanju za predhodno odločanje?

3.    Ali je treba tarifno podštevilko 3302 10 90 KN razlagati tako, da je treba proizvode, kot so opisani v prvem vprašanju za predhodno odločanje, uvrstiti kot mešanico dišav ali mešanico (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi za uporabo v industriji hrane?

4.    Ali k aromam v smislu člena 27(1)(e) Direktive 92/832 spadajo tudi proizvodi iz tarifne podštevilke 1302 19 05 KN ali ekstrahirana oljna smola iz tarifne podštevilke 3301 90 30 KN?

____________

1     Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL 1987, L 256, str.1) v različici kot je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 (UL 2015, L 285, str. 1).

2     Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL 1992, L 316, str. 21).