Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven administrativen sad (Bulharsko) dne 8. prosince 2020 – Veridos GmbH v. ministr vnitra Bulharské republiky, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(Věc C-669/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varchoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku: Veridos GmbH

Odpůrci v řízení o opravném prostředku: ministr vnitra Bulharské republiky, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Předběžné otázky

Musí být článek 56 směrnice 2014/24/EU1 ve spojení s jejím článkem 69, resp. článek 38 směrnice 2009/81/ES2 ve spojení s jejím článkem 49 vykládány v tom smyslu, že při objektivní nemožnosti použít kritérium, stanovené vnitrostátním zákonem, pro hodnocení mimořádně nízké nabídky a neexistenci jiného kritéria vybraného a předem oznámeného veřejným zadavatelem, není veřejný zadavatel povinen zkoumat, zda se jedná o mimořádně nízkou nabídku?

Musí být článek 56 směrnice 2014/24/EU ve spojení s jejím článkem 69, resp. článek 38 směrnice 2009/81/ES ve spojení s jejím článkem 49 vykládány v tom smyslu, že veřejný zadavatel je povinen zkoumat, zda se jedná o mimořádně nízké nabídky pouze v případě existence podezření ve vztahu k jakékoliv nabídce, nebo se naopak veřejný zadavatel musí vždy přesvědčit o serióznosti podaných nabídek a uvést v tomto ohledu příslušné odůvodnění?

Platí takový požadavek pro veřejného zadavatele v případě, že byly v rámci zadávacího řízení podány pouze dvě nabídky?

Musí být článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že posouzení veřejného zadavatele, zda neexistuje žádné podezření o existenci mimořádně nízké nabídky, resp. jeho přesvědčení, že úspěšný uchazeč zařazený v pořadí na první místo předložil seriózní nabídku, podléhá soudnímu přezkumu?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku: musí být článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládán v tom smyslu, že veřejný zadavatel v zadávacím řízení, který nezkoumal neexistenci mimořádně nízké nabídky, je povinen vysvětlit a odůvodnit, proč v souvislosti s existencí mimořádně nízké nabídky, tj. ve vztahu k serióznosti nabídky zařazené v pořadí na první místo, neexistuje žádné podezření?“

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. 2014, L 94, s. 65).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Úř. věst. 2009, L 216, s. 76).