Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 8 decembrie 2020 – Veridos GmbH/Ministrul afacerilor interne al Republicii Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(Cauza C-669/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Varhoven administrativen sad

Părțile din procedura principală

Recurentă: Veridos GmbH

Intimați: Ministrul afacerilor interne al Republicii Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Întrebările preliminare

Articolul 56 din Directiva 2014/24/UE1 coroborat cu articolul 69 din aceasta și, respectiv, articolul 38 din Directiva 2009/81/UE2 coroborat cu articolul 49 din aceasta trebuie interpretate în sensul că, în cazul inaplicabilității obiective a unui criteriu de evaluare a unei oferte anormal de scăzute stabilit de legea națională și în lipsa unui alt criteriu ales de autoritatea contractantă și publicat în prealabil de aceasta, autoritatea contractantă nu este obligată să verifice dacă este vorba despre o ofertă anormal de scăzută?

Articolul 56 din Directiva 2014/24 coroborat cu articolul 69 din aceasta și, respectiv, articolul 38 din Directiva 2009/81 coroborat cu articolul 49 din aceasta trebuie interpretate în sensul că autoritatea contractantă nu este obligată să verifice existența unor oferte anormal de scăzute decât în cazul în care există suspiciuni cu privire la o anumită ofertă sau, mai degrabă, autoritatea contractantă este obligată să se asigure întotdeauna de caracterul serios al ofertelor primite, furnizând o motivare corespunzătoare în această privință?

O astfel de cerință se aplică autorității contractante în cazul în care au fost primite numai două oferte în cadrul procedurii de achiziții publice?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că aprecierea de către autoritatea contractantă a lipsei unei suspiciuni privind existența unei oferte anormal de scăzute sau convingerea acesteia că există o ofertă serioasă în legătură cu ofertantul clasat pe prima poziție sunt supuse controlului judiciar?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că, în cadrul unei proceduri de achiziții publice, autoritatea contractantă care nu a verificat existența unei oferte anormal de scăzute este obligată să furnizeze o justificare și motivele pentru care nu există suspiciuni cu privire la existența unei oferte anormal de scăzute, și anume cu privire la caracterul serios al ofertei clasate pe prima poziție?

____________

1 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

2 Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (JO 2009, L 216, p. 76).