Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour constitutionnelle (Belgien) den 10 december 2020 – Airbnb Ireland UC mot Région de Bruxelles-Capitale

(Mål C-674/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour constitutionnelle

Parter i det nationella målet

Klagande: Airbnb Ireland UC

Motpart: Région de Bruxelles-Capitale

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1.5 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden(1 ) tolkas så, att en nationell bestämmelse som medför skyldighet för leverantörer av en förmedlingstjänst som, genom en elektronisk plattform, har till syfte att förmedla kontakter mellan potentiella hyresgäster och professionella eller icke-professionella uthyrare som erbjuder kortvarig inkvartering, att på skriftlig begäran av skattemyndigheten lämna ”operatörens uppgifter och adressen till logianläggningen för turister, liksom det antal övernattningar och boenden som erbjudits under det gånga året” i syfte att identifiera skattskyldiga avseende en regional skatt på logianläggningar för turister och deras beskattningsbara inkomst, omfattas av området ”beskattning” och därmed ska anses utesluten från detta direktivs tillämpningsområde?

Om den första tolkningsfrågan besvaras jakande: Ska artiklarna 1–3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden(2 ) tolkas så, att detta direktiv är tillämpligt på en sådan nationell bestämmelse som den som beskrivs i den första tolkningsfrågan? Ska, i förekommande fall, artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tolkas så, att den är tillämplig på en sådan bestämmelse?

Ska artikel 15.2 i direktiv 2000/31/EG tolkas så, att den är tillämplig på en sådan nationell bestämmelse som den som beskrivs i den första tolkningsfrågan och tillåter en sådan bestämmelse?

____________

(1 ) EGT L 178, 2000, s. 1.

(2 ) EUT L 376, 2006, s. 36.