Language of document :

Жалба, подадена на 28 април 2021 г. — Jalkh/Парламент

(Дело T-230/21)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-François Jalkh (Грец-Арменвилие, Франция) (представител: F. Wagner, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени решение P9 TA(2021)0092 на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно искане за снемане на имунитета на жалбоподателя (2020/2110 IMM) и ефективното снемане на неговия имунитет,

да осъди Европейския парламент да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква четири основания в подкрепа на жалбата.

Първо основание: възражение за незаконосъобразност срещу член 32 от Съобщение № 0011/2019 от 19 ноември 2019 г. Жалбоподателят счита, че фактът, че един член на Парламента не може да разполага с копие от преписката прави възможно манипулиране на същата преди изпращането ѝ на членовете на комисията по правни въпроси на Парламента (наричана по-нататък „комисията JURI“). Според него тази разпоредба представлява явно нарушение на правото на защита, на правото на справедлив процес, на общия принцип на равнопоставеност на страните и на лоялността на обсъжданията.

Второ основание: нарушение на съществени процесуални изисквания. Това основание се подразделя на четири части.

Първа част: подправяне и използване на подправен документ, извършено от докладчика в комисията JURI и нейния председател.

Втора част: нарушение на правилото „при наличие на наказателно производство се спират административното и гражданското“.

Трета част: нарушение от Парламента на член 7 от Съобщение № 0011/2019 от 19 ноември 2019 г.

Четвърта част: нарушение на член 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Трето основание: нарушение на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (ОВ C 326, 2012 г., стp. 266, наричан по-нататък „Протокола“).

Четвърто основание: нарушение на член 9 от Протокола. В това отношение жалбоподателят се позовава на флагрантен случай на fumus persecutionis.

____________