Language of document :

Žaloba podaná dne 28. dubna 2021 – Jalkh v. Parlament

(Věc T-230/21)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francie) (zástupce: F. Wagner, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropského parlamentu P9 TA (2021) 0092 ze dne 25. března 2021 o žádosti, aby byl žalobce zbaven imunity (2020/2110 IMM) a o skutečném zbavení žalobce imunity;

uložil Evropskému parlamentu náhradu všech nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce čtyři žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející z námitky protiprávnosti vznesené proti článku 32 sdělení č. 0011/20109 ze dne 19. listopadu 2019. Žalobce má za to, že skutečnost, že poslanec nemohl pořídit kopii spisu, umožňuje manipulací s ním před jeho předáním členům Výboru pro právní záležitosti Parlamentu (dále jen „Výbor JURI“). Toto ustanovení je podle něj zjevným porušením jeho práva na obhajobu, práva na spravedlivý proces, obecné zásady rovnosti zbraní a spravedlnosti řízení.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení podstatných formálních náležitostí. Tento žalobní důvod se skládá ze čtyř částí.

První část vycházející z padělání a podvodu, kterých se údajně dopustili zpravodaj Výboru JURI a jeho předseda.

Druhá část vycházející z porušení pravidla „trestní řízení přerušuje správní a občanskoprávní řízení“.

Třetí část vycházející ze skutečnosti, že Parlament porušil článek 7 sdělení č. 0011/2019 ze dne 19. listopadu 2019.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení článku 9 jednacího řádu Evropského parlamentu

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení článku 7 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie (Úř. věst. 2012, C 326, s. 266, dále jen „protokol“).

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení článku 9 protokolu. Žalobce se v tomto ohledu dovolává jasného případu fumus persecutionis.

____________