Language of document :

Prasība, kas celta 2021. gada 28. aprīlī – Jalkh/Parlaments

(Lieta T-230/21)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francija) (pārstāvis: F. Wagner, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2021. gada 25. marta lēmumu P9 TA(2021)0092 par pieteikumu par prasītāja imunitātes atcelšanu (2020/2110 IMM) un par tā imunitātes faktisku atcelšanu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

Pirmais pamats: iebilde par prettiesiskumu saistībā ar 2019. gada 19. novembra Paziņojuma Nr. 0011/2019 32. pantu. Prasītājs uzskata – tas, ka deputāts nevar saņemt lietas materiālu kopiju, rada iespējamību ar to manipulēt pirms tā paziņošanas Parlamenta Juridiskās komitejas (turpmāk tekstā – “JURI komiteja”) locekļiem. Prasītāja ieskatā šī tiesību norma ir acīmredzams tiesību uz aizstāvību, tiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu un pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principa pārkāpums, kā arī lojālu debašu neievērošana.

Otrais pamats: būtisku procedūras noteikumu pārkāpums. Šim pamatam ir četras daļas.

Pirmā daļa ir par JURI komitejas referenta un tās priekšsēdētāja kriminālpārkāpumu saistībā ar [dokumentu] viltošanu un viltotu [dokumentu] izmantošanu.

Otrā daļa ir par noteikuma “krimināltiesības kontrolē administratīvās tiesības un civiltiesības” neievērošanu.

Trešā daļa ir par Parlamenta pieļautu 2019. gada 19. novembra Paziņojuma Nr. 0011/2019 7. panta pārkāpumu.

Ceturtā daļa ir par Eiropas Parlament iekšējā reglamenta 9. panta pārkāpumu.

Trešais pamats: Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (OV 2012, C 326, 266. lpp.; turpmāk tekstā – “protokols”) 8. panta pārkāpums.

Ceturtais pamats: protokola 9. panta pārkāpums. Šajā sakarā prasītājs atsaucas uz klaju fumus persecutionis gadījumu.

____________