Language of document :

3. veebruaril 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(kohtuasi C-70/21)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

A)    Tuvastada, et:

kuna Kreeka Vabariik on süstemaatiliselt ja püsivalt ületanud PM10–osakeste sisalduse piirtasemeid päevase piirtaseme osas alates aastast 2005 Thessaloniki piirkonnas/linnastus ΕL0004, siis on Kreeka Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ1 artiklist 13 koostoimes XI lisaga;

kuna Kreeka Vabariik ei ole alates 11. juunist 2010 võtnud vajalikke meetmeid, et tagada PM10–osakeste piirtasemete järgimine Thessaloniki piirkonnas/linnastus ΕL0004, siis on Kreeka Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50 artikli 23 lõikest 1 (koostoimes nimetatud direktiivi XV lisa A jaoga) ning eelkõige artikli 23 lõike 1 teises lõigus sätestatud kohustust võtta meetmeid nii, et piirtasemete ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

B)    Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma esimeses väites toonitab komisjon, et direktiiv 2008/50 välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta paneb liikmesriikidele kohustuse piirata elanike kokkupuudet peenosakestega (PM10-osake). Komisjon väidab, et alates aastast 2005, mil PM10–osakeste päevaste ja aastaste piirtasemete järgimine muutus kohustuslikuks (esialgu direktiivi 1999/30/EMÜ artikli 5 lõike 1 alusel, hiljem direktiivi 2008/50 artikli 13 alusel), ei ole Kreeka Vabariik tema edastatud õhukvaliteedi aastaaruannete põhjal püsivalt taganud päevaste piirtasemete järgimist Thessaloniki linnastus ΕL0004.

Hagi teises väites märgib komisjon, et direktiivi 2008/50 artikli 23 lõike 1 teises lõigus on pandud liikmesriikidele piirtasemete ületamise korral selge ja kiireloomuline kohustus kiita heaks õhukvaliteedi kavad, mis sisaldavad asjakohaseid meetmeid, et piirtasemete ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks. Komisjon väidab, et Kreeka Vabariik ei ole välja töötanud Thessaloniki linnastut ΕL0004 puudutavat asjakohast õhukvaliteedi kava, rikkudes direktiivi 2008/50 artikli 23 lõiget 1.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 2008, L 152, lk 1).