Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 4 februari 2021 – SIA ”PRODEX” mot Valsts ieņēmumu dienests

(Mål C-72/21)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Klagande i första instans samt i högsta instans: SIA ”PRODEX”

Motpart i första instans samt i högsta instans: Valsts ieņēmumu dienests

Tolkningsfrågor

Ska Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan,1 i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011,2 tolkas så, att undernummer 4418 20 i kombinerade nomenklaturen kan omfatta dörrkarmar och trösklar som separata varor?

Kan undernummer 4418 20 i Kombinerade nomenklaturen, mot bakgrund av regel 2 a första meningen i de allmänna bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I, del 1, avsnitt I A i kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, även omfatta dörrkarmar, dörrblad och trösklar som inte är färdigarbetade, under förutsättning att de i detta skick har de kompletta och färdigarbetade dörrkarmarnas och trösklarnas huvudsakliga karaktär?

Ska sådana skivor och lister av trä som är i fråga i det nationella målet – som har en profil och en dekorativ ytbehandling som objektivt sett visar att de är avsedda att användas vid tillverkning av dörrar, dörrkarmar och trösklar, men som, innan dörren monteras, måste kortas för justering av deras längd och på vilka det behöver konstrueras utrymmen för fästanordningar och i vilka det, i förekommande fall, behöver integreras utrymmen för gångjärn och lås – klassificeras enligt undernummer 4418 20 eller, beroende på egenskaperna hos de aktuella skivorna eller listerna, enligt numren 4411 och 4412 i Kombinerade nomenklaturen?

____________

1 EUT L 256, 1987, s. 1.

2 Kommissionens förordning (EU) nr 1006/2011 av den 27 september 2011 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 282, 2011, s. 1).