Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Holandsko) 29. januára 2021 – O. T. E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(vec C-66/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: O. T. E.

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciálne otázky

a)    Keďže Holandsko opomenulo upraviť vo svojom vnútroštátnom práve začiatok plynutia času na premyslenie zaručeného v článku 6 ods. 1 smernice 2004/811 , má sa toto ustanovenie vykladať v tom zmysle, že čas na premyslenie začína zo zákona plynúť odo dňa, keď štátny príslušník tretej krajiny ohlási (oznámi) holandským orgánom nezákonné obchodovanie s ľuďmi?

b)    Keďže Holandsko opomenulo upraviť vo svojom vnútroštátnom práve dĺžku trvania času na premyslenie zaručeného v článku 6 ods. 1 smernice 2004/81, má sa toto ustanovenie vykladať v tom zmysle, že plynutie času na premyslenie zo zákona skončí podaním oznámenia vo veci nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo vyjadrením dotknutého štátneho príslušníka tretej krajiny o tom, že upúšťa od podania oznámenia?

Majú sa pod príkazmi na vyhostenie v zmysle článku 6 ods. 2 smernice 2004/81 rozumieť aj opatrenia na vyhostenie štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členského štátu na územie iného členského štátu?

a)    Bráni článok 6 ods. 2 smernice 2004/81 tomu, aby počas plynutia času na premyslenie zaručeného podľa článku 6 ods. 1 tejto smernice bolo vydané rozhodnutie o odovzdaní?

b)    Bráni článok 6 ods. 2 smernice 2004/81 tomu, aby počas plynutia času na premyslenie zaručeného podľa článku 6 ods. 1 tejto smernice bolo vykonané už vydané rozhodnutie o odovzdaní alebo aby sa pripravil jeho výkon?

____________

1 Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 261, 2004, s. 19; Mim. vyd. 19/007, s. 69).