Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 5. oktobrī - Giaprakis/Reģionu komiteja

(lieta F-106/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Stavros GIAPRAKIS, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Reģionu komiteja (RK)

Prasītāja prasījumi:

atcelt RK administrācijas direktora 2006. gada 21. novembra lēmumu atgūt summas, kas tam pārskaitītas, piemērojot korekcijas koeficientu tai atalgojuma daļai, kas pārskaitīta uz Franciju laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2005. gada jūnijam EUR 1 246,06 apmērā,

piespriest Reģionu komitejai atmaksāt viņam summu EUR 1 246,06, kas atvilkta no darba samaksas, pieskaitot kavējuma naudu ar likmi 8 % gadā, skaitot no atgūšanas 2006. gada 1. decembrī līdz pilnīgai samaksai,

piespriest Reģionu komitejai viņam samaksāt summu EUR 1 000 apmērā kompensācijai par morālo kaitējumu, ko viņam radīja apstrīdētais lēmums,

piespriest RK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs atsaucas uz pamatiem, kas ir līdzīgi lietā F-59/07 1 minētajiem.

____________

1 - ESOV C 199, 25.08.2007., 51. lpp.