Language of document :

Žaloba podaná 5. októbra 2007 - Giaprakis/Výbor regiónov

(vec F-106/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Stavros Giaprakis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Výbor regiónov Európskej únie (VR)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľa administratívy VR z 21. novembra 2006 o vymáhaní finančných čiastok vyplatených na základe uplatnenia koeficientu vyrovnávajúceho časť platu prevádzanú do Francúzska od apríla 2004 do júna 2005, v úhrnnej výške 1 246,06 Euro,

zaviazať Výbor regiónov na vrátenie čiastky 1 246,06 € zrazenej z platu žalobcu, navýšenej o úroky z omeškania so sadzbou 8 % ročne, a to od 1. decembra 2006, dňa zrazenia čiastky, až do jej úplného zaplatenia,

zaviazať Výbor regiónov na zaplatenie čiastky 1 000 Euro, ako náhrady nemajetkovej ujmy, spôsobenej žalobcovi napadnutým rozhodnutím,

zaviazať VR na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza žalobné dôvody obdobné tým, ktoré sú uvedené v rámci veci F-59/071.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007, s. 51.