Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 8. oktobrī - Daskalakis/Komisija

(lieta F-107/07)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Constantin Daskalakis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. A. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 28. jūnija lēmumu tiktāl, ciktāl tas paredz, ka Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punktā noteiktā vadības piemaksa tiek maksāta laika posmā līdz vienam gadam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs − ierēdnis, kurš tika uzaicināts īslaicīgi ieņemt nodaļas vadītāja amatu, apstrīd lēmumu, ar kuru Komisija, aprēķinot šī ierēdņa algu, atteicās ņemt vērā piemaksu, kas viņam tika maksāta kā nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājam, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punktu šo piemaksu var noteikt tikai laika posmā līdz vienam gadam, neskatoties uz to, ka pēc šī laika posma beigām prasītājs joprojām pildīja nodaļas vadītāja pienākumus.

Prasītājs apgalvo, ka iepriekš minētajā tiesību normā paredzētais laika posms attiecas tikai uz pagaidu ieņemamā amata ilgumu un neietekmē atbilstošo atalgojumu, ja pagaidu norīkošana amatā tiek pagarināta uz laika posmu ilgāku par vienu gadu. Saskaņā ar prasītāja teikto gadījumā, ja administrācija nespēj gada laikā aizpildīt vakanto amata vietu, tā nevar atsaukties uz savu neizdarību, izmantojot to pret ierēdni, kurš kā pienākumu izpildītājs ieņem amatu uz ilgāku laiku.

Turklāt prasītājs apgalvo, ka nav izpildīts pienākums ievērot ierēdņu labklājību un ir pārkāpts labas pārvaldības princips. Komisijai bija jāņem vērā ne tikai dienesta intereses, bet arī attiecīgā ierēdņa intereses.

Pakārtoti, prasītājs uzsver, ka viņš tika iecelts amatā kā nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs, jo saskaņā ar obligāto mobilitātes plānu attiecīgā amata izpildītājam bija jāpāriet citā amata. Tādēļ prasītājs apgalvo, ka šajā lietā jāpiemēro Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punkta pēdējā daļa, saskaņā ar kuru pagaidu amata termiņš var pārsniegt vienu gadu, ja norīkojums tieši vai netieši tiek veikts, lai aizstātu tādu ierēdni, kas dienesta interesēs iecelts citā amatā.

____________