Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 december 2007 - Kerelov / Commissie

(Zaak F-109/07)

(Ambtenaren - Kennelijke niet-ontvankelijkheid - Artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgarije) (vertegenwoordiger: A. Kerelov, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp

Vordering tot, enerzijds, nietigverklaring van het besluit van EPSO van 2 februari 2007 om verzoeker niet de informatie en stukken betreffende het vergelijkend onderzoek te verstrekken en, anderzijds, vergoeding van de door hem geleden schade

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij draagt de eigen kosten.

____________