Language of document : ECLI:EU:F:2008:67

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT

(första avdelningen)

den 22 maj 2008

Mål F-107/07

Constantin Daskalakis

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Lön – Artikel 7.2 i tjänsteföreskrifterna – Tillfälligt lönetillägg – Avvisning”

Saken: Talan, som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Constantin Daskalakis har yrkat att det beslut som tillsättningsmyndigheten vid kommissionen fattat den 28 juni 2007, i den mån vederbörande inte enligt detta beslut tilldelades, för en period som överstiger ett år, det tillägg som föreskrivs i 7.2 i tjänsteföreskrifterna.

Avgörande: Talan avvisas. Vardera part ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Förfarande – Upptagande till sakprövning av handlingarna i målet – Bedömning vid den tidpunkt då rättsakten inkom

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 114, personaldomstolens rättegångsregler, artikel 67)

Då en invändning om rättegångshinder avser en ansökan som har ingetts till personaldomstolens kansli före det datum då den domstolens rättegångsregler trädde i kraft, ska personaldomstolen tillämpa dels de förfaranderegler som avses i artikel 78 i personaldomstolens rättsgångsregler, bland annat bestämmelsen i artikel 78.3 enligt vilken personaldomstolen är behörig att meddela beslut

utan att pröva själva sakfrågan, och dels reglerna för upptagande till sakprövning av ansökan, vilka hänvisar till artikel 114 i förstainstansrättens rättegångsregler som gällde i tillämpliga delar med avseende på personaldomstolen, fram till dess rättegångsregler trädde i kraft.

Tidsfristen för att åberopa en invändning om rättegångshinder löper, med avseende på tillämpningsområdet för såväl artikel 114 i förstainstansrättens rättegångsregler som artikel 78 i personaldomstolens rättegångsregler, från och med den tidpunkt då ansökan delgavs. För det fall denna delgivning ägde rum före personaldomstolens rättegångsregler trädde ikraft, ska den tidsfrist som då gällde i enlighet med förstainstansrättens rättegångsregler iakttas. I enlighet med principen om rättssäkerhet medför inte ikraftträdandet av personaldomstolens rättegångsregler att en frist för åberopande av en invändning om rättegångshinder, som redan hade börjat löpa före datumet för detta ikraftträdande, förkortas.

Det datum som är relevant för en kontroll av huruvida denna tidsfrist har iakttagits är det datum då invändningen om rättegångshinder åberopades vid personaldomstolen.

(se punkterna 23, 25 och 26)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 14 december 1992, Lenz mot kommissionen, T‑47/92, REG 1992, s. II‑2523, punkt 34

Personaldomstolen: 26 april 2006, Falcione mot kommissionen, F‑16/05, REGP s. I‑A‑1‑3 och II‑A‑1‑7, punkt 84; 14 december 2007, Duyster mot kommissionen, F‑82/06, REGP s. I‑0000, punkt 40; 25 januari 2008, Duyster mot kommissionen, F‑80/06, REGP s. I‑0000, punkterna 38–43