Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 15. april 2013 – Andersen mod Revisionsretten

(Sag F-1/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – invalidepension – artikel 78 i vedtægten – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Henrik Andersen (Hals, Danmark) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og A. Tymen)

Sagsøgt: Revisionsretten for Den Europæiske Union (ved T. Kennedy, N. Scafarto og B. Schäfer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af Revisionsretten trufne afgørelse om afslag på at yde erstatning for de tab, der angiveligt er lidt som følge af sagsøgerens invalidepensionering.

Konklusion

Revisionsretten frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Henrik Andersen bærer sine egne omkostninger og betaler Revisionsrettens omkostninger.

____________

1 EUT C 133 af 5.5.2012, s. 29.