Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 kwietnia 2013 r. – Andersen przeciwko Trybunałowi Rozrachunkowemu

(Sprawa F-1/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przeniesienie w stan spoczynku z powodu niezdolności do pracy – Artykuł 78 regulaminu pracowniczego – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Hanrik Andersen (Hals, Dania) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i A. Thymen)

Strona pozwana: Trybunał Rozrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy, N. Scafarto i B. Schäfer, przedstawiciele)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o oddaleniu wniosku o przyznanie rekompensaty za straty poniesione, zdaniem skarżącego, w wyniku przeniesienia go w stan spoczynku z powodu niezdolności do pracy.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna i w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

H. Andersen pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Trybunał Rozrachunkowy Unii Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 29.