Language of document : ECLI:EU:F:2013:46

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 15. apríla 2013

Vec F‑1/12

Henrik Andersen

proti

Dvoru audítorov Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Odchod do dôchodku z dôvodu invalidity – Článok 78 služobného poriadku – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou H. Andersen navrhuje v podstate zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Dvora audítorov z 21. januára 2011 o zamietnutí návrhu na náhradu ujmy vzniknutej v dôsledku jeho odchodu do dôchodku a na zaplatenie tejto škody Dvorom audítorov

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná. H. Andersen znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Dvora audítorov Európskej únie.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Žaloba o neplatnosť nepodaná v stanovených lehotách – Žaloba o náhradu škody smerujúca k rovnakému výsledku – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

Návrh na náhradu škody je neprípustný, pokiaľ sa úradník týmto spôsobom usiluje dosiahnuť ten istý výsledok, ktorý mu mal zabezpečiť úspech žaloby o neplatnosť, ktorú opomenul podať včas.

Úradník sa usiluje obísť neprípustnosť výhrady založenej na nezákonnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho návrhu o neplatnosť, pokiaľ okolnosti a žalobné dôvody uvádzané na účely vzniku zodpovednosti inštitúcie sú rovnaké, ako tie, ktoré boli predmetom uvedeného rozhodnutia o zamietnutí, proti ktorému úradník nepodal žalobu.

(pozri body 27, 29 a 35)

Odkaz:

Súdny dvor: 14. februára 1989, Bossi/Komisia, 346/87, bod 32

Súd pre verejnú službu: 28. októbra 2010, Cerafogli/ECB, F‑84/08, bod 50